19 / 08 / 2022

Vergi dairesi hangi bakanlığa bağlı?

Vergi dairesi hangi bakanlığa bağlı?

Vergi daireleri ile ilgili esas ve usuller 24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Peki, vergi dairesi hangi bakanlığa bağlı?Vergi dairesi hangi bakanlığa bağlı?

Vergi dairelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri 24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. 


Yönetmelik, Defterdarlığa bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi şeklinde kurulan vergi dairelerinin kuruluş esaslarına, örgütlenmesine, birimlerin görevlerine, yönetim ve kadrosuna, görev, yetki ve sorumlulukların dağılımına ilişkin hükümleri kapsıyor. Peki, vergi daireleri hangi kuruma bağlı?


Vergi daireleri Maliye Bakanlığı'na bağlı olup; bu yönetmelik, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 14 üncü Maddesine göre hazırlanmıştır.


Vergi Dairelerinin Kuruluş Esasları

Vergi Daireleri 

Madde 4- Vergi daireleri, mükellefi tesbit eden, vergi, resim ve harç tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden dairelerdir. 


Vergi daireleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre aynı zamanda “Tahsil Dairesi”dir. 


Vergi Dairelerinin İştigal Konuları 

Madde 5- Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür. 


Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir. 


Devlete ait menkul ve gayrimenkul malların satış, taksit, borçlanma ve kira bedelleri ile ecrimisil, bedelmisil, tavizat bedeli ve benzerlerinin tahsilat safhasına ilişkin işlemlerinin vergi dairelerince yürütülmesine Maliye Bakanlığınca karar verilebilir. 


Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür. 


Ayrıca vergi dairesi başkanlığı şeklinde kurulan vergi daireleri; kendi mükellefleri ile sınırlı olmak üzere 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile gelir müdürlüğüne verilen görevlere ilişkin işlemleri, başkan emrinde çalışan vergi denetmenleri vasıtasıyla vergi incelemelerini, hazine avukatları vasıtasıyla vergi davalarına yönelik işlemleri, bünyesinde kurulan takdir ve uzlaşma komisyonları vasıtasıyla da takdir ve uzlaşma işlemlerini yürütür. 


Vergi Dairelerinde İş ve İşlemlerin Yürütülmesi 

Madde 6- Vergi dairelerinin iştigal konuları ile kuruluş şekillerine bağlı olarak birimler, bölümler ve servisler arasındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde uyulacak ilke, kural ve esaslar, kullanılacak formlar ve iş akımı Gelirler Genel Müdürlüğünce hazırlanan “İşlem Yönergeleri” ile belirlenir. 


Gelirler Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde, “İç Genelge” ve “Genel Yazılar” ile uygulamaya yön verebilir. 


İstanbul vergi daireleri adresleri!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com