19 / 08 / 2022

Yapı Kayıt Belgesi alan binalara tadilat izni!

Yapı Kayıt Belgesi alan binalara tadilat izni!

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bir bağımsız bölümünde sonradan yapılan aykırılıklar nedeniyle "Yapı Kayıt Belgesi" alınmışsa diğer bölümlerde de tadilat yapılabilecek.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, geçtiğimiz günlerde 31373 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelik ile yeni ve mevcut yapılarda düzenlemeler yapılması planlanıyor. 

Yapı Kayıt Belgesi alan binalara tadilat izni!

Yapı ruhsatı hakkı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin on birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklendi:

“Ancak yapı kullanma izin belgesi bulunan bir yapıda, herhangi bir bağımsız bölüme usulüne uygun olarak düzenlenen yapı kayıt belgesi, yapının ruhsat eki projesine uygun diğer kısımlarında yapılacak tadilata engel teşkil etmez. Bu kapsamda tadilat yapılması, Yapı Kayıt Belgesi olan bağımsız bölüme ilave bir hak sağlamaz. Bu durum yapı ruhsatının diğer hususlar bölümünde belirtilir.”

Yapı Kayıt Belgesi alan binalara tadilat izni!

Yapılaşma koşulları belirlendi

Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin on ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklendi:

“Ancak parselde, usulüne uygun olarak yapı kayıt belgesi düzenlenmiş bir yapının bulunması, parsel için plan ve mevzuat ile belirlenen yapılaşma koşulları dâhilinde yapılacak yeni yapılara engel teşkil etmez. Yapı kayıt belgeli yapının plan ve yönetmelikle verilebilecek azami yapılaşma koşullarını aşan kısımları emsal ve taban alanı hesabında dikkate alınmaz. Yapı ruhsatı düzenlenmesi, yapı kayıt belgesi olan yapıya ilave bir hak sağlamaz.”

Yapı Kayıt Belgesi alan binalara tadilat izni!

Tadilat izni 

Yukarıdaki açıklamalar değerlendirildiğinde, yönetmelik kapsamında iskanlı binanın, bir bağımsız bölümünde sonradan yapılan aykırılıklar nedeniyle "Yapı Kayıt Belgesi" alınmışsa diğer bölümlerde de tadilat gerçekleştirebilecek.

Yapı Kayıt Belgesi alan binalara tadilat izni!

İmar hakkı içinde yeni bina

Üzerinde birden çok bina yapılma hakkı bulunan parsellerde, mevzuata uygun olmayan ve "Yapı Kayıt Belgesi" bulunan bir binanın aykırı kısımlarının alanı, parselin imar hakkından düşülmeyecek şekilde, kalan imar hakkı içinde yeni bina yapılabilecek.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Yeni binalara 'yağmur suyu toplama sistemi' zorunluluğu!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com