Yeni elektrik aboneliği ücreti 2015!

Yeni elektrik aboneliği ücreti 2015!Elektrik abonelik işlemleri; ıslak imzalı bireysel başvuru ile Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden yapılıyor. Abonelik sözleşmelerinin kullanıcı adına olması gerekiyor. Peki, yeni elektrik aboneliği ücreti 2015 ne kadar?


Yeni elektrik aboneliği ücreti 2015!

Abonelik işlemleri; ıslak imzalı bireysel başvuru ile Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden yapılıyor. Mevzuat gereği abonelik sözleşmelerinin kullanıcı adına olması gerekiyor. 


Sözleşme iptali için ancak abone sahibi veya vekilinin (noter onaylı vekaletname ile) başvurusu ile yapılabiliyor.


Ayrıca; arıza ve kaçak ihbarı, fatura ve borç sorgulama, açma-kesme işlemleri bilgilendirme, bilgi güncelleme, genel bilgilendirme ve benzeri işlemleri www.bedas.com.tr web adresinden ve ALO 186 BEDAŞ Çağrı Merkezinden yapılabiliyor.


Elektrik aboneliği için elektrik dağıtım şirketine müracaat edilmesi gerekiyor. Müracaat sırasında gerekli olan evrakların temin edilmiş olması ve abonelik ücretlerinin de ödenmesi gerekiyor.

 

Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;


a) Tapu kaydı ve Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,


b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,


c) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,


d) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,


e) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,


f) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler.


ile kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.


Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.


Bağlantı için yapılan başvuru, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, dağıtım sisteminin mevcut durumu çerçevesinde genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da dikkate alınarak değerlendirilir.


Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.


Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. 


(2014 yılı dağıtım bağlantı bedelleri, 0-15 kW (dahil) 64,3TL, 15-100 kW 147 TL, 100 kW üzeri 186,8 TL O.G bedelleri, 0-400 kVA (dahil) 608,8 TL, 400 kVA üzeri 756,6 TL)


Çok zamanlı elektrik tarifesi nedir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com