Yüreğir'de 94.3 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Yüreğir'de 94.3 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi! Yüreğir'de 94.3 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi'nde arsa karşılığında yangın acil durum ünitelerinin projesine göre anahtar teslimi yaptırılması işini 94 milyon 304 bin TL'ye ihale edecek.


Adana Orman Bölge Müdürlüğü,  Adana  İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi'nde arsa karşılığında yangın acil durum ünitelerinin projesine göre anahtar teslimi yaptırılması işini ihale edececek. İşin bedeli 32 milyon 53 bin TL olarak belirlendi. 

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden:

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde Adana Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Acil Durum Ünitelerinin projesine göre anahtar teslimi yaptırılması karşılığında, Taşınmaz Mal verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin a fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin
a) Adresi: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA
b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0322 457 06 36 - Faks: 0322 453 49 66

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde kesin uygulama projesinde ve şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 12.568 m2 kapalı alanı bulunan Adana Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Acil Durum Ünite inşaatının projesine göre anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karşılığında; İli: Osmaniye, İlçesi: Merkez, Mahallesi: Raufbey, Niteliği: Arsa, 2288 Ada 1 Parselin ihale konusu alanı: 24100,05 m² (2288 da 1 Parselin tamamı 56.006,05 m²) dir. Hisse Oranı: Tam, Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan Taşınmaz Malın verilmesi.
(Arsanın krokisi idari şartnamenin 16. Sahifesinde gösterilmiştir.)
b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli: 32.053.066,50 TL
c) İnşaat bedeli: 32.013.707,54 TL.
ç) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 700(Yediyüz) takvim günüdür

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA (İhale Salonu)

b) Tarihi ve saati: 05.11.2019 Salı günü Saat: 16:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.1.10. Doküman alındı belgesi.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 1000 (Bin) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19 01120 Seyhan/ADANA adresindeki Adana orman İşletme muhasebe servisine elden veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebileceği gibi, ihale günü ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına da elden verilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile inşaat yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için taşınmaz mal karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmesi düzenlenecektir.

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler 962.000,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

14- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karşılığı inşaat yaptırılması işinde idari şartname hükümleri uygulanacaktır.

 

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden:

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde Adana Orman Bölge Müdürlüğü İdare Binaları Kampüsünün projesine göre anahtar teslimi yaptırılması karşılığında, Taşınmaz Mal verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin a fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin
a) Adresi: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19 01120 Seyhan/ADANA
b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0322 457 06 36 - Faks: 0322 453 49 66

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde kesin uygulama projesinde ve şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 18.365,00 metrekare kapalı alanı bulunan Adana Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü, inşaatının projesine göre anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karşılığında; İli: Osmaniye, İlçesi: Merkez, Mahallesi: Raufbey, Niteliği: Arsa, 2287ada 1 parsel 12.269,08 metrekare ve 2288 ada 1 Parselin ihale konusu alanı: 31906 metrekare (2288 ada 1 Parselin tamamı 56.006,05 metrekaredir.) Toplam Alan: 12.269,08+31906,00=44.175,08 metrekare

Hisse Oranı: Tam,
Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan Taşınmaz Malların verilmesi. (Arsanın krokisi idari şartnamenin 16. Sahifesinde gösterilmiştir.)
b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli: 62.335.875,20 TL.
c) İnşaat bedeli: 62.290.537.77 TL.
ç) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 700 (Yediyüz) takvim günüdür

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer: Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA (İhale Salonu)
b) Tarihi ve saati: 05.11.2019 Salı günü Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.1.10. Doküman alındı belgesi.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 1000(Bin) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Adana Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü Şubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Bölge Müdürlüğü Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi No:19 01120 Seyhan/ADANA adresindeki Adana orman İşletme muhasebe servisine elden veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebileceği gibi, ihale günü ihal saatinden önce ihale komisyon başkanlığına da elden verilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile inşaat yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için taşınmaz mal karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmesi düzenlenecektir.

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler 1.871.000,00TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karşılığı inşaat yaptırılması işinde idari şartname hükümleri uygulanacaktır. 8662/1-1