Çukurova Balkon

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin binalarının çatıları yenilenecek!

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin binalarının çatıları yenilenecek! Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin binalarının çatıları yenilenecek!

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muhtelif Binalarda Çatı Sökümü ve Yeni Çatı Yapım İşi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından 26 Eylül'de ihaleye çıkıyor.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muhtelif Binalarda Çatı Sökümü ve Yeni Çatı Yapım İşi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkıyor. 


210 günde tamamlanacak işin ihalesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda 26 Eylül 2014 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. 
İHALE 

ÇATI SÖKÜM/YENİ ÇATI YAPIM İŞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK. - Evrak No: 1527


BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR


YAPI İSLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÜZÜNCÜ YIL


ÜNİVERSİTESİ


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muhtelif Binalarda Çatı Sökümü ve Yeni Çatı Yapım İşi (mevcut lojmanlarda ve idari banalardaki çatıların sökülmesi, ahşabı bozulan alanların onarılması, ve yeni çatı sacı yapılması) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası 2014/109125


1-İdarenin


a) Adresi YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK


DAİRE BAŞKANLIĞI 65080 VAN MERKEZA/AN


b) Telefon ve faks numarası 4322251007-4322251100


c) Elektronik Posta Adresi yapis@yyu.edu.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muhtelif Binalarda Çatı Sökümü ve Yeni Çatı Yapım İşi (mevcut lojmanlarda ve idari banalardaki çatıların sökülmesi, ahşabı bozulan alanların onarılması, ve yeni çatı sacı yapılması) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 


b) Yapılacağı yer  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü


c) İşe başlama tarihi  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresiYer tesliminden itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.3- İhalenin


a) Yapılacağı yer Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı


b) Tarihi ve saati 26.09.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yeralan Bili Gurubu İşler İş Deneyimi olarak değerlendirilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00


Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale ilanı için tıklayın