Zeytinlik alanlarda madencilik mi yapılacak?

Zeytinlik alanlarda madencilik mi yapılacak? Zeytinlik alanlarda madencilik mi yapılacak?

TBMM'ye sunulan ve onay bekleyen yeni kanun tasarısı ile zeytinlik alanlarda yapılaşma yasağı kaldırılarak bu alanlarda tesis yapımı ve işletimine izin veriliyor. Peki, zeytinlik alanlarda madencilik mi yapılacak?

Zeytinlik alanlarda madencilik mi yapılacak?

Son zamanlarda gündemde olan zeytinlik alanları, yürürlükte olan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile korunuyor. Ancak, TBMM'ye sunulan yeni kanun tasarısı ile zeytinlik alanlarda yapılaşma yasağı kaldırılarak bu alanlarda tesis yapımı ve işletimine izin veriliyor.


Peki, henüz TBMM'de onay bekleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” gereğince zeytinlik alanlarda madencilik mi yapılacak? Zeytinlik alanlarda kamulaştırma nasıl yapılacak?


Tasarının 4. maddesine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin alınmak suretiyle 25 dekarın altında kalan işletmelerin zeytinlik olarak kabul edilmemesi nedeniyle bu alanlarda zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri yapılıp işletilebilmesi hedefleniyor. Kamu yararının olması halinde zeytinlik alanlarda yapılabilecek tesislerin başında ise madencilik geliyor.


Peki yürürlükte olan ve değiştirilmesi istenen 3573 sayılı kanunun 20. maddesi ne diyor?


"Madde 20 - (Değişik: 28/2/1995-4086/5 md.)

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.


Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez, İzinsiz kesenler veya sökenlerden ağaç başına ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Kesilen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir.


Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir."


Zeytinlikler imara açılacak mı?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com