2019'da konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl yapılacak?

2019'da konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl yapılacak? 2019'da konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl yapılacak?

Konut kredisi kullanıp da kendilerinden ne için tahsil edildiği bilinmeyen dosya masraflarının iadesi talep edilebiliyor. Peki, 2019'da konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl yapılacak?


Konut ve ihtiyaç kredisi gibi bireysel kredi kullanılan tüketiciler, ne için ödediklerini bilmedikleri dosya masraflarının iadesini talep edebiliyor. Dosya masrafının iadesi için öncelikle, bankaya bir dilekçe ile başvuruda bulunuyor. Bu dilekçe ile, kullanılan tüm kredilerin sözleşmelerini, ödeme planı ve ödeme dekontlarını, kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesi mail veya adrese posta yoluyla verilmesi isteniyor.

Kullanılan kredilere ilişkin olarak on yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile derhal iadesini, aksi taktirde alacağın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankadan tahsil etmek üzere yasal yollara başvurulacağı bildiriliyor.

Yapılan bu isteme bankanın olumsuz olarak dönmesi durumunda, tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine müracaat ediliyor.

Konut kredisi dosya masrafı iadesi için hangi kuruma başvurulması gerektiği kesilen masrafın miktarına göre belirleniyor. Peki, 2019'da konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl yapılacak? Kimler nereye müracaat edecek?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ gereğince 2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 5 bin 650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5 bin 650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

2019'da iade için kimler nereye müracaat edecek?

Dolayısı ile dosya masrafınız 5 bin 650 liranın altındaysa İlçe Tüketici Hakem Heyetine, Büyükşehir statüsünde olan illerdeyseniz ve masrafınız 5 bin 650 lira ile  8 bin 480 lira arasındaysa İl Tüketici Hakem Heyetine, Büyükşehir statüsünde olmayan illerde masrafınız 8 bin 480 liranın altındaysa İl Tüketici Hakem Heyetlerine,  Büyükşehir statüsünde olmayan illerde masrafınız 5 bin 650 lira ile 8 bin 480 lira arasındaysa İl Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edebilirsiniz.

Dilekçe örnekleri


Konut kredisi dosya masrafını öğrenmek için bankaya gönderilecek dilekçe örneği ise şu şekilde;

 
....... Bankası A.Ş  Genel Müdürlüğüne


Talepte Bulunan : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Konu   : Kredi masraflarının iadesi hakkında

Açıklamalar  :
Bankanızın .............. numaralı kredi müşterisiyim.

Bugüne kadar kullanmış olduğum her kredi işlemlerinde kredi-dosya masrafı ödemekteyim.

Yargıtay kararıyla; kredi-dosya masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bankanızdan bugüne kadar kullanmış olduğum tüm kredilerin;

a. Sözleşmelerini,

b. Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,

c. Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini,

tarafıma mail veya adresime bankacılık kanunu çerçevesinde verilmesini talep ederim. Cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağımı bildiririm.

Kullanmış olduğum kredilere ilişkin olarak On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tarafıma derhal iadesini, aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm. 

.../.../...


Ad, Soyad -İmza


Bankadan gelen yanıtta, dosya masraflarının geri ödeneceği bildirildiyse, tüketici hakem heyeti başkanlığına ya da mahkemeye müracaat etmeye gerek kalmıyor. Ancak, bu şekilde bir yanıt gelmemesi halinde dosya masrafına göre tüketici hakem heyetine bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor.


T.C. 
……………… KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA 


ŞİKAYET EDEN :......................................................
Adres :................................................................


ŞİKAYET EDİLEN :...................................................
Adresi :...............................................................

ŞİKAYETİN PARASAL DEĞERİ :...........TL

ŞİKAYET TARİHİ : ../../20...

ŞİKAYETİN KONUSU : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… -TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)


AÇIKLAMALAR:

1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.

2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)

4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir
(4077/6. Madde).

5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez. 

 

Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,
c) Yıllık faiz oranı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların
ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan
………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.

6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir.

7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER: 4077 Sayılı Kanun.

HUKUKİ DELİLLER : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.../../20...

Şikâyet eden 
Ad ve Soyadı 
İmza


Tüketici hakem heyeti parasal sınırı 2019!


Yargıtay'dan konut kredisi dosya masrafı iadesine ilişkin karar!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com