06 / 07 / 2022

44 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği!

44 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği!

Resmi Gazete tarihi 12 Mayıs 2005 olan ve Resmi Gazete sayısı 25813 olan Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin Bina Vergisi İndirimlerine İlişkin 44 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği haberimizde...Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(Seri No: 44)

 

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup hiçbir geliri olmayan mükelleflerin,  indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları için  belge vermeleri ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.


I- Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin İndirimli Bina Vergisi Oranından Faydalanmak İçin Taahhüt Belgesi Vermelerinin Yeterli Olması

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun[1] 4962 sayılı Kanunun[2] 15’inci maddesi ile değişik 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında, 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunun kendisine bakmakla yükümlü kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’ yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait vergi oranını sıfıra kadar indirmeye yetkili olduğu, geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili bulunduğu hükme bağlanmıştır.


Anılan hükmün verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 38 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde[3], Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken sahibi olup hiçbir geliri bulunmayanların indirimli bina vergisi oranından yararlanmaları için ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge alarak ilgili belediyeye vermeleri gerektiği bildirilmiştir.


Öte yandan, 43 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği[4]  ile hiçbir geliri olmayan ve brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken sahibi olan mükelleflerin bu meskenlerine ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranından faydalanmak için yukarıda belirtilen belgeleri, 38 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  ekinde yer alan “Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenlerine Ait Form” ekinde ilgili belediyelere verme süresi 2004 yılı için 31.05.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış, ayrıca 2004 yılında mesken sahibi olan ve 2005 yılı için indirimli vergi oranından faydalanma şartlarını taşıyan mükelleflerin istenilen belgeleri ilgili belediyelere verme süresi de 31.12.2005 tarihi olarak belirlenmiştir.


Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla hiçbir geliri bulunmayan ve Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olan mükelleflerin bu Tebliğ ekinde yer alan Taahhüt Belgesini ilgili belediyeye vermeleri halinde bu meskenleri için 2004 yılından itibaren indirimli (sıfır) bina vergisi oranının uygulanması uygun görülmüştür.


Bu durumda, söz konusu taahhüt belgesinin verilmesi yeterli olup, ayrıca mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge almalarına gerek bulunmamaktadır.


II- Hiçbir Geliri Olmadığını Beyan Eden Mükelleflerin Geliri Veya İkinci Bir Meskeni Bulunduğunun Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler Hiçbir geliri olmadığını taahhüt eden mükelleflerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmeleri için, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai faaliyet geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekmektedir.


Mükelleflerin, yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, bu değişikliği mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri  zorunludur.


Öte yandan, indirimli vergi oranından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi,  cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.Tebliğ olunur.

 

 HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARIN TEK MESKENLERİNE AİT TAAHHÜT BELGESİ

                                                                                              

                          

                                                                                                      Tarih: ..../..../....

 

 

 

..............................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

 

Emlak Vergisi Kanununun 8’inci maddesi uyarınca aşağıda özellikleri açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

 

- Hiçbir gelirim ve gelir vergisi mükellefiyetim bulunmamaktadır. Ayrıca, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı aktif sigortalı olarak çalışmamaktayım.

 

- Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’ yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

 

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder, gereğini arz ederim.

 

               

 

 

ADRES:   

                                                                                           

MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

                                                                                                                  

(İmza)

 

 

 

GAYRİMENKULÜN:

 

Bina Vergisi Sicil No  :  .............................

Belediyenin Adı  :  .................................

Mahallesi  :  ...............................

Cadde ve Sokağı :  ..................................

Kapı ve Daire No :  ....................................

 


Pafta No ....................                                   

Ada No  ....................                                

Parsel No ....................