9 maddede site yönetimlerinde denetim!

9 maddede site yönetimlerinde denetim! 9 maddede site yönetimlerinde denetim!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "9 maddede site yönetimlerinde denetim" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Site yönetimlerinde denetim konusu Kat Mülkiyet Kanunu madde 41 ve 71’de hükme bağlanmıştır.

2. Site yönetimlerinin denetiminde sorumluluk ve yetki kat malikleri kurulundadır.

3. Kurul bu denetim işini maliklerin  arasından olmak şartı ile bir veya üç kişilik bir heyete verebilir. 

4. Deneticiye verilen sorumluluk değil yetkidir.

5. Sitelerde yönetici seçilemediği, atanamadığı için mahkemeden yönetici atanması istenebilirse de, denetici için aynı imkan yoktur, mahkemeden denetici atanması talep edilemez.

6. Site yönetiminin denetiminden, deneticiler değil, kat malikleri kurulu sorumludur, deneticinin sorumluluğu değil yetkileri  vardır.

7. Deneticiye,  bu yetkilerini kullanmadığı için hakkında dava açılamaz.

8. Deneticinin yetkisi, hesapların incelenmesi ve kendi görüş ve tavsiyelerini de içeren bir raporu kat maliklerine sunması ve kurul öncesinde iadeli taahhütlü olarak-elden imza ile maliklere ulaştırmasıdır.

9. Bu konu, Kat Mülkiyeti Kanunu madde 41 ve 71’de aşağıdaki metinlerle hükme bağlanmıştır:

“Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir. Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.”
“Madde 71 – (Ek: 14/11/2007-5711/22 md.) Yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar. Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır.”


Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı    

www.konutsitesiyonetimi.com 
 

16 maddede kat malikleri kuruluna çağrı!