Adana 5 Ocak Stadyumu yıkım ihalesi 23 Haziran'da!

Adana 5 Ocak Stadyumu yıkım ihalesi 23 Haziran'da!

Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Adana 5 Ocak Stadyumu'nu hurda karşılığı yıktıracak. Yıkım ihalesi 23 Haziran'da yapılacak. Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı  Adana  5 Ocak Stadyumu için yıkım kararı aldı. Yıkım ihalesi 23 Haizran saay 14:00'te  Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası'nda  gerçekleşecek. 

ADANA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
ADANA 5 OCAK STADYUMU VE DİĞER TESİSLERİN HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

Adana 5 Ocak Stadyumu Ve Diğer Tesislerin Hurda Karşılığı Yıkım İşi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 1-İdarenin
a) Adı    :    ADANA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    Döşeme Mahallesi 60074 Sokak 1 01130 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası    :    0 (322) 458 04 65 - 0 (322) 458 13 94
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer    :    Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü
2-İhale konusu işin
a) Adı    :    Adana 5 Ocak Stadyumu Ve Diğer Tesislerin Hurda Karşılığı Yıkım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    Adana İli Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 1381 Ada 1,2,3,4,14,15,16,17,19 ve 58 numaralı Parsellerde (Adnan Menderes Kapalı Spor Salonunun bulunduğu 7.000 m² alan hariç) bulunan 5 Ocak Stadyumu ile diğer tesislerdir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale tarih ve saati    :    23.06.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri    :    Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası
c) İhalenin Türü    :    2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)

4- Muhammen Bedel ve Geçici teminat Tutarı
a) Muhammen Bedel : 1.093.555,44 TL +KDV olacak şekilde belirlenmiştir. Pey Miktarı en az 10.000,00 TL olacak şekilde belirlenmiştir.
b) Geçici Teminat Tutarı:İhaleye katılacak olan istekliler muhammen bedelin (1.093.555,44 TL) %3 oranından (32.806.66 TL) az olmamak şartı ile geçici teminat belgesini, katılım evraklarıyla birlikte İdareye sunacaktır. Geçici Teminatın nakit olarak yatırılması halinde T.C. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın T.Vakıflar Bankası Adana Şubesi TR980001500158007312300498 IBAN nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.
c) Kesin Teminat Tutarı :İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;   
İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

Gerçek kişiler için; Noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel Kişiler için; Şirketin tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, 

Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekaletname sahibine ait imza beyannamesi,
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair belge,
Kamu Kurum ve kuruluşlarında (Kesin Kabulü yapılmış) veya Özel Sektörde tek seferde sözleşme karşılığı yapılmış bina yıkım vb….. işlerinden en az 500.000,00-TL’lik iş bitirme belgesi, (Özel sektörde yapılmış işlerde bedel içeren tek sözleşmeye dayalı ve bunu destekleyecek fatura ve benzeri belgeler)
Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,
İş bu ihalenin muhammen bedeli 1.093.555,44 TL + KDV (Birmilyondoksanüçbinbeşyüzellibeş TürkLirası Kırkdört Kr.) olacaktır. Bu işin geçici teminat bedeli muhammen bedelin %3’ünden az olmayacaktır. (En az 32.806.66 TL). (Teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır.)

İhaleye katılacak olanlar ihale dokümanında bulunan teknik şartnamenin her sayfasını kaşe ve imza atarak ihale dokümanına koyacaktır,

Ortak girişim olması halinde, 4734 K.İ.K.’nun standart formuna uygun iş ortaklığı beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6-  Katılıma ilişkin evraklar, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna elden veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun şekilde posta yolu ile teslim edilecek ve ihale komisyonu tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca incelendikten sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır.
7- İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
8-  Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler.
11- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
12- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
13- İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
14- İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü (Döşeme Mahallesi 60074 Sokak 1 01130 SEYHAN/ADANA) ‘nde bedelsiz olarak görülebilir ve 250,00 ₺ bedelin T.C. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın T.Vakıflar Bankası Adana Şubesi TR980001500158007312300498 IBAN nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekont  ile temin edilebilir.