Adana Sarıçam'da imar uygulaması iptal mi edildi?

Adana Sarıçam'da imar uygulaması iptal mi edildi? Adana Sarıçam'da imar uygulaması iptal mi edildi?

Adana'nın Sarıçam ilçesi Suluca-Dağcı bölgesindeki arsa satışlarının, belediye içerisindeki bazı memurların spekülasyonu olduğu, bölgede 2012 yılında yapılan imar uygulamasının, Adana 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ortaya çıktı.


Adana'nın Sarıçam ilçesi Suluca-Dağcı bölgesindeki arsa satışlarının, belediye içerisindeki bazı memurların spekülasyonu olduğu, bölgede 2012 yılında yapılan imar uygulamasının,  Adana  2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ortaya çıktı.


SPEKÜLASYONLAR  TALEBİ ARTIRDI


Sarıçam Belediyesi'nin 2012 yılında yaptığı imar uygulamasını vatandaşlara göstererek, bölgedeki arsaların fahiş fiyatlara satıldığı iddiası üzerine yaptığımız araştırmada, imar uygulamasının Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından yapılan itiraz sonucu, 2013 yılında mahkeme kararıyla iptal edildiği ortaya çıktı. İptale rağmen, bölgedeki arsaların kıymetli olduğu yönünde yapılan spekülasyonlar, buradaki arsalara talebi artırdı.

Ancak, gerçeğin ortaya çıkmasıyla, bölgedeki arazilerin tarım arazisi olduğu ve imarının olmadığını belirlenmiş oldu.


İŞTE O KARAR


İşte, Milli Emlak Daire Başkanlığı'nın Sarıçam Belediyesi'nden şikayetçi olduğu ve imar uygulamasının iptalinin açıklandığı Adana 2. İdare Mahkemesi 2013/982 esas, 2013/1516 karar:

" Karar veren Adana 2. İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.

Dava Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 285 parsel sayılı, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın da kapsayan alanda parselasyon yapılmasına ilişkin Sarıçam Belediye Encümeni’nin 21.11.2012 tarih ve 44/357 sayılı kararın iptali istemiyle açılmıştır.


3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesinin 1’inci bendinde: “İmar hududu içinde bulunan binalı ve binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir.Sözü edilen yerler Belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır” hükmü yer almaktadır.


Diğer taraftan 02.11.1985 tarih ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmar Kanununun 19’inci Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 6 maddesinin son fıkrası ise, “Düzenleme sınırının herhangi bir parseli iki veya daha fazla parçaya bölünmesi halinde sınır bu parçalardan düzenleme sahası dışında kalan başlıca bir imar adasına girmeleri varsa bunları da içine alacak şekilde geçirilir. Parsel büyük ise ifraz yapılarak ifraz sınırından geçirilir” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi, 285 parsel sayılı mülkiyeti hazineye ait taşınmazın da kapsayan alanda Sarıçam Belediye Encümeni’nin dava konusu 21.11.2012 tarih ve 44/357 sayılı kararı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. maddesi  ile 3290 sayılı İmar Affı Kanunu’nun Ek-1. Maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılmasına karar verildiği söz konusu uygulama neticesinde 8.100 m2 yüzölçüme sahip uyuşmazlık konusu davacı Maliye Hazinesine ait 285 parselin, 4375 m2’lik kısmının düzenleme sınırı dışında bırakılması üzerine anılan Encümen kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.


Olayda; yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, imar uygulaması neticesinde, düzenleme sınırının herhangi bir parseli iki veya daha fazla parçaya bölünebilmesi için, ya düzenleme sahası dışında kalan taşınmazın başka bir imar adası içerisinde kalmış olması ya da  parsel büyük ise ifraz yapılarak ifraz sınırından geçirilmesi gerektiği açık olup uyuşmazlıkta ise davalı idare tarafından gönderilen bilgi ve belgeden ; 8100m2 yüzölçümlü uyuşmazlık konusu 285 parselin 4375,49 m2’lik kısmının düzenleme sınırı dışına kaldığı parselin düzenleme alanı dışında kalan kısmının 1/1000 ölçekli imar planında park alanı olarak gözüktüğü ve başka bir imar adası içerisinde yer almadığı , ayrıca ifrazının yapılmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla; İmar Kanununun 19. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 6md./son fıkrasında belirtilen şartlara uygun yapılmayan dava konusu imar uygulamasında mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 80,00 TL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya verilmesin, davacı idarenin harçları muaf olması nedeniyle peşin olarak alınmayan başvurma, karar ve yürütmeyi durdurma harçları toplamı olan 88,60 TL harcın 492 sayılı Kanun’un 15’üncü maddesinin parantez içi hükmü uyarınca davalı idareden tahsiline, bunun için Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına, davalı idarenin 66,10 TL Y.D.itiraz harcının davalı idare üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirtilen 660,00 TL avukatlık ücretinin davalı idarece davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere 07/11/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi"


Adana Günaydın