Adapazarı'nda 3.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Adapazarı'nda 3.4 milyon TL'ye satılık arsa! Adapazarı'nda 3.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Adapazarı-Ozanlar İlçesi'nde ki arsayı ihale ile satıyor...

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Adapazarı-Ozanlar İlçesi'nde yer alan 2 bin 842 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 341 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 19 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

1- TABLO I de belirtilen 1 adet taşınmazın satışı işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte, Sakarya Defterdarlığı binası Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yanlızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır. 

3- İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Sakarya Defterdarlığı binası Milli Emlak Müdürlüğü servislerinde bedelsiz olarak görülebilir. 

4- Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

5- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7- Satılacak taşınmazlardan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 8- İhale ilanı; http://sakarya.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. 

Tel: 0 (264) 251 35