Eskişehir Odunpazarı'nda 3.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir Odunpazarı'nda 3.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Odunpazarı Belediye Başkanlığı, Eskişehir Odunpazarı'nda yer alan arsayı 3 milyon 376 bin 520 TL bedelle satışa çıkardı.


Odunpazarı Belediye Başkanlığı, Eskişehir Odunpazarı'nda yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın muhammen bedeli 3 milyon 376 bin 520 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Odunpazarı Belediye Başkanlığından:
1) İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 Odunpazarı/ Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : Tel : (0 222) 213 30 30 / 2214 Faks : (0 222) 227 96 07
c) Elektronik posta adresi (varsa) : opemlakistimlak@gmail.com
d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu
2) Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.
Eskişehir Odunpazarı
3) İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)
2 - Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)
3 - Noter Tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
7 - Gerçek kişinin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli
alınan Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tebligat için adres beyanı,
2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,
3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,
4 - Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
8 - Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
C) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
4) Geçici teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Lirası,
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
5) Teminatların Teslim yeri:
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.
6) İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.
7) Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8) İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.