Eskişehir Odunpazarı'nda 33.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir Odunpazarı'nda 33.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığı, Eskişehir Odunpazarı'nda bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın toplam satış bedeli 33 milyon 685 bin TL olarak belirlendi.


ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanları belirtilen amme borçlularının borçlarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkul ve gayrimenkul hisselerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 26/02/2015 tarih ve 2015/40 sayılı kararı ile oluşturulan “Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.


BORÇLULAR


Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI


Fon Kurulunun 26/02/2015 tarih ve 2015/40 sayılı kararı ile oluşturulan Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen; Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karacahöyük Mahallesi, 114 ada, 1 parselde kain 18.769 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.ye ait 5774/18769 hissesi ve Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait 10842/18769 hissesi, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karacahöyük Mahallesi, 116 ada, 1 parselde kain 6.467 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.ye ait 1623/6467 hissesi ve Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait 3032/6467 hissesi ile Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karacahöyük Mahallesi, 116 ada, 2 parselde kain 18.605 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.ye ait 6512/18605 hissesi ve Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait 12093/18605 hissesinden oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen gayrimenkullerin Tapu kaydında teferruata kayıtlı bir kısım varlıklar kayıtlı görünmekte ise de, anılan varlıklar Ticari ve İktisadi Bütünlüğe dahil olmadığı gibi satışa da dahil değildir. Satış sadece yukarıda parsel numaraları belirtilen gayrımenkullerdeki borçlu hisseleri ile sınırlıdır. Alıcı, bu konuda herhangi bir hak iddia edemeyeceği gibi Alıcının herhangi bir başvuru veya talep hakkı da bulunmamaktadır.


MUHAMMEN BEDEL


"Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 33.685.000.- (otuzüçmilyonaltıyüzseksenbeşbin) TL’dir.


TEMİNAT


İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 3.368.500.-TL (üçmilyonüçyüzaltmışsekizbinbeşyüz) TL nakit teminatın “Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir.


Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 11/04/2016 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.


İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ


İhale 12/04/2016 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.


KATILIM ŞARTLARI


“Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

 

Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

 

“Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

İNCELEME


“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin 500.- (Beşyüz) TL “İhale Şartnamesi” bedelinin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına “Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.


İHALE USULÜ


İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.


 “Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 15/04/2016 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.


GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI


“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.


DİĞER HUSUSLAR


1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4- "Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 08/04/2016 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.