Adeer Gayrimenkul Emlakçılık ve Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu!

Adeer Gayrimenkul Emlakçılık ve Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu! Adeer Gayrimenkul Emlakçılık ve Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu!

Adeer Gayrimenkul Emlakçılık ve Pazarlama Anonim Şirketi, S.S.Mohamed Huwaıl Alnahdı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 10 Mayıs'ta Beşiktaş, Levazım Mahallesi'nde kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Adeer Gayrimenkul Emlakçılık ve Pazarlama Anonim Şirketi, S.S.Mohamed Huwaıl Alnahdı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 10 Mayıs'ta Beşiktaş, Levazım Mahallesi'nde kuruldu. 


Adeer Gayrimenkul Emlakçılık ve Pazarlama Anonim Şirketi iş konusu;1. Gayrimenkul pazarlamasına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında alım satım işlerine aracılık etmek ve komisyonculuk işlerini yapmak, bu hizmetlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında bayilik ve ortaklık ağlarını kurmak, ilgili organizasyonları yapmak, bu konularda yurt içinde ve yurt dışında kamu özel ve tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılacak ihalelere katılmak, ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak, devretmek. 2. Yürürlükteki kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye içinde veya dışında gerek Şirkete gerekse her türlü resmi ve özel, gerçek veya tüzel şahıslara ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konut,  toplu konutlar, işyerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve diğer her türlü gayrimenkulleri almak, satmak, kiraya vermek, işletmek, finansal kiralama yapmak, inşa etmek, geliştirmek 3. Bina onarım ve pazarlama, organizasyon işlemleri, yazlık ve kışlık mülk temini, 4. Şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük, franchise almak, vermek, yapmak. Her türlü imtiyazlar, know-how, telif ve patent hakları, alameti farikalar, ihtira hak ve beratları, lisans ve imtiyazlar sair maddi ve fikri hakları iktisap etmek, alıp satmak, işletmek, kullanmak veya devretmek. 5. Her türlü gayrimenkul yatırım projelerini hazırlamak, uygulamak, kontrolörlük ve pazarlama konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapmak, bu hizmetleri yerine getirmek için yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 6. Amaç ve konusuna yönelik her türlü eğitici, öğretici, seminer, konferans, eğitim, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri verebilir. Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında organizasyonlar düzenleyebilir, yurtiçinde ve yurtdışında yapılan fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir. 7. Şirket; faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları, her çeşit menkul malları veya gayrimenkul ve menkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın alma, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İcra-İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekiller de satın alabilir, iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi, keza bu yollarla elden çıkarabilir; satabilir, hususu ile, Şirketin işleri için lüzumlu görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde gerek Şirket için gerekse üçüncü şahıslar için rehin ve ipotek edebilir, verebilir, kabul edebilir, fekkedebilir, hak veya alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı verebilir, gösterebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, menkul, gayrimenkul, hak veya tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkulleri üzerinde tevhid, ifraz, terk, irtifaklar, intifa hakları veya kat mülkiyetleri tesis edebilir. Şirketin leh ve aleyhinde ayni haklar tesis edebilir. 8. Her türlü kira kontratı tescili ve üst hakkı ve bunun gibi gayrimenkule ilişkin ayni hakları tapuya tescil ettirebilir. 9. Mülkiyeti hazine, belediye, orman idaresi, vakıflara ve diğer hakiki hükmi şahıslara ait her nevi turistik tesis, tatil köyü hotel, motel, gazino, oyun salonları eğitim ve dinlenme tesisleri, restoran, büfe, yat, karavan, yat limanı işletmeciliği yapılması, gerektiğinde bu tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi satılması ve pazarlamasını yapabilir. 10  Gayrimenkul amaç ve konusu ile ilgili olarak inşa edeceği, satın alacağı, kiralayacağı ve diğer yollardan iktisap edeceği taşınır taşınmaz her türlü malların devir temlik edilmesi, kiraya verilmesi, ipotek konulması, ipotek fek edilmesi, satış vaadi yapılması, her türlü akitlerin tapu kayıtlarına tescil edilmesi için devlet, belediye, özel idare, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, tapu idareleri nezdinde her nevi akit yapılması, resmi senetlerin tanzim ve imza edilmesi ve benzeri diğer işler. 11. İmar planları yapmak ve yaptırmak, röperli kroki, çap, imar durumu, istikamet rölevesi istemek ve almak, ifraz, tevhid, sınır düzeltmesi, ihdas, rızai taksim, yüz ölçüm tashihi, cins tashihi, isim tashihi yapmak, yola veya diğer kamu yararına terki gereken kısımlarını bedelli veya bedelsiz terk etmek, ifraz ve taksim sonucu oluşacak parsellerden dilediğini müstakil veya hisseli olarak kabul etmeye, tapuda takrirlerini vermek, tapu senetlerini almak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmak, bu işlerle ilgili belediye ve tapu sicil müdürlükleri ve diğer kamu dairelerinde yapılması lazım gelen bilumum işleri takip ve neticelendirmek, gerekli vergi resim ve harçları yatırmak, makbuzlarını almak, fazla yatırılıp iade alınması gerekenleri geri almak, itirazda bulunmak.


Adeer Gayrimenkul Emlakçılık ve Pazarlama Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Levazım Mahallesi, Koru Sokaki Zorlu Center Teras Evler Rezidans No:12