AFAD'la ilgili 'torba teklif' TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

AFAD'la ilgili 'torba teklif' TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AFAD'la ilgili 'torba teklif' TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

AK Parti Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve arkadaşlarının "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre il afet ve acil durum müdürlüklerinin kullandığı taşınmazlar Hazine'ye devredilecek...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olarak, valiye bağlı il afet acil durum müdürlükleri kurulacak.


TBMM Başkanlığı'na sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, illerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak.


Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumlu olacak. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanacak. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dahilinde vali tarafından atanacak. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi, Başkanlık ve vali tarafından yapılacak.


"İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak, afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak", İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri arasında sayılacak.


İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten yapılacak. İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılan ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülecek.


Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilecek. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yapacak. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı 20'yi geçemeyecek.


31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil  savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım  ve tasarrufunda bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, Başkanlık bünyesine alınan il afet ve acil durum müdürlüklerine devredilmiş sayılacak. Mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan, il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmazlar, Maliye Bakanlığı'nca Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazine'ye devredilmiş sayılacak.


 Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte il afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında bulunanların görevi sona erecek ve taşra teşkilatında araştırmacı kadrolarına atanacak. Bu düzenlemenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel, sahip oldukları kadro ve pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılacak. 


Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır ve taşınmazlar ile ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yetkili olacak.


Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle, ilgili KHK'daki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.


Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına devredilecek. Sözkonusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenecek ve genel bütçeye gelir kaydedilecek. Gelir kaydedilen bu tutarlar, karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği ilgili Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına devredilecek.


Teklif ile Sermaye Piyasası Kanunu'na da ekleme yapılıyor. Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar, SPK'ca belirlenecek.


Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz tanıyan pay ihracında, Türk Ticaret Kanunu'nun, "Belirli grupların yönetim kurulunda temsili" maddesi ile "Oyda imtiyazlı paylar" başlıklı maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmayacak.


112 Acil Çağrı hizmetlerinde kullanılmak üzere, İçişleri Bakanlığı'na bin 937 kadro ihdas edilecek.


AA

pus