Akiş GYO'nun ödenmiş sermayesi 465 milyona artırıldı!

Akiş GYO'nun ödenmiş sermayesi 465 milyona artırıldı!Akiş GYO, 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla toplam 430 milyon 91 bin 850 TL olan çıkarıldı ve ödenmiş sermayesinin 465 milyon 91 bin 850 TL'ye artırıldı.


Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tahsisli sermaye artışı hakkında açıklama yayınladı.

Akiş GYO'nun 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla toplam 430 milyon 91 bin 850 TL olan çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 465 milyon 91 bin 850 TL'ye artırılmasına karar verildi.

Akiş GYO KAP açıklaması:
I- Yönetim Kurulumuzun 27.12.2019 tarihli ve 51 numaralı Kararı uyarınca:

1- Şirketimizin 500.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 430.091.850,00-TL olan çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 465.091.850,00-TL'ye artırılmasına,

2- Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere artırılacak toplam sermaye tutarı olan 35.000.000,00-TL'yi temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" ("TSP Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek olan pay satış fiyatı üzerinden toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,

3- İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların (B) Grubu hamiline imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,

4- Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,

5- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, bu konudaki tüm işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ile ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.

II- Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun 27.12.2019 tarihli ve 52 numaralı Kararı ile; "Şirketimizin 500.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 430.091.850,00-TL olan çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 465.091.850,00-TL'ye artırılması, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere artırılacak toplam sermaye tutarı olan 35.000.000,00-TL'yi temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" çerçevesinde belirlenecek olan pay satış fiyatı üzerinden toptan satış yolu ile satılması" işlemlerinin, sermaye artırımının gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınarak yatırımcılarımızın zarar görmesinin engellenmesi ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacı ile kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş ve erteleme ile ilgili olarak (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinden doğan yükümlülükler yerine getirilmiştir.

III- Yönetim Kurulu'nun 27.12.2019 tarihli ve 51 numaralı kararına konu işlem ile ilgili olarak 16.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiş olup, süreç hakkındaki gelişmelere ilişkin olarak gerekli kamu açıklamaları yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.