Aksaray'da Maliye Bakanlığı'na ait arazi özelleştirildi!

Aksaray'da Maliye Bakanlığı'na ait arazi özelleştirildi!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi'nde yer alan 24.101,00 metrekare yüzölçümlü arsanın özelleştirilme kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/35

Konu          :  Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 3950 Ada, 14 No.lu Parselin ÖzelleştirilmesiÖzelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 27/04/2015 tarih ve 2621 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 30/09/2014 tarih ve 2014/98 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpazar Mahallesi, 3950 ada 14 no.lu parseldeki 24.101,00 m2 yüzölçümlü arsanın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;“Hazine adına kayıtlı Aksaray/Merkez/Taşpazar Mahallesi, 3950 ada 14 Parsel numaralı Taşınmazın 14.850.000.- (Ondörtmilyonsekizyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yapılcanlar Turizm Petrol Nakliye Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yapılcanlar Turizm Petrol Nakliye Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 14.800.000.- (Ondörtmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Halit Atila ATALAY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halit Atila ATALAY’ın sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.