Ankara'da 42.9 milyon TL'ye satılık 8 arsa!

Ankara'da 42.9 milyon TL'ye satılık 8 arsa! Ankara'da 42.9 milyon TL'ye satılık 8 arsa!

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü, Ankara'nın Etimesgut, Çankaya, Sincan, Yenimahalle ve Kazan ilçeleri'nde bulunan 8 arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 42 milyon 956 bin TL olarak belirlendi.ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLARGayrimenkullerin toplam bedeli: 42.956.000 TL


1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 24/03/2016 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde ilk (1) sıradaki 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile diğerleri ise aynı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2.isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan

fotokopisi, v (

b) Tüzel kişilerde ise; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sürkilerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ayrıca istenilen belgeliri ihtiva eden usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubununun, ihale saatine kadar komi¬syon başkanlığına verilmesi,

d) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Taşınmaz Satışları Servisinde görülebilir.

4. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.