Ankara'da 86.9 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Ankara'da 86.9 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul! Ankara'da 86.9 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Keçiören Belediye Başkanlığı, Ankara Sancaktepe, Ovacık, Yükseltepe ve Bağlarbaşı'nda yer alan 8 adet gayrimenkulü 86 milyon 876 bin TL bedelle satışa çıkardı.Keçiören Belediye Başkanlığı,  Ankara  Sancaktepe, Ovacık, Yükseltepe ve Bağlarbaşı'nda yer alan 8 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 86 milyon 876 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Keçiören Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 8 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre
yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - Bahse konu olan 8 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir. 

3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.
maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat
Mektupları cinsinden verilebilir.)
4 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif
usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak
suretiyle ihale sonuçlandırılır. 
11.02.2020 “SALI” NAMIK
 1130
“CD

“ARTIRMA    İlanlar”

5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
A) Dış Zarf
- İhaleye iştirak Dilekçesi.
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- İkametgah Belgesi.
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
 (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü
B) İç Zarf
- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.).
6 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye
katılamazlar.
7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına
sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir
9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL
şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )