Ankara'da 31.9 milyon TL'ye satılık 31 gayrimenkul!

Ankara'da 31.9 milyon TL'ye satılık 31 gayrimenkul!

Ankara İli Keçiören Belediye Başkanlığı, Ankara Bağlum'da yer alan 31 adet gayrimenkulü 31 milyon 934 bin 570 TL bedelle satışa çıkardı.


Ankara İli Keçiören Belediye Başkanlığı,  Ankara  Bağlum'da yer alan 31 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 31 milyon 934 bin 570 TL olarak belirlendi.

ARSALAR SATILACAKTIR
Ankara İli Keçiören Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum Mahallesinde bulunan toplam 31 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. ve 45. maddesine göre yapılacak olan Kapalı/Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - Bahse konu olan 31 adet arsanın bilgileri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
3 - İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır.
(2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi için geçerlidir.)
5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
 a) Dış Zarf
 5.a-1. İhaleye iştirak Dilekçesi.
 5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 5.a-3. İkametgah Belgesi.
 5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
 (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
 5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
 5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
 5.a-7. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
 5.a-8. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
 5.a-9. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.
 b) İç Zarf
 5.b-1. Teklif Mektubu. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olacak.)
 Not: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a)’ da belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.
6 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

Ankara

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir
9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No:1 KEÇİÖREN / ANKARA)

Ankara
Ankara
Ankara