Ankara'da 9.7 milyon TL'ye satılık 42 gayrimenkul!

Ankara'da 9.7 milyon TL'ye satılık 42 gayrimenkul! Ankara'da 9.7 milyon TL'ye satılık 42 gayrimenkul!

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Etimesgut ve Bala'da bulunan 42 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 9 milyon 752 bin 900 TL olarak belirlendi.Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü, Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Etimesgut ve Bala'da bulunan 42 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 9 milyon 752 bin 900 TL olarak belirlendi.


ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI


ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 29/11/2016 tarihinde saat 09:00' dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.


2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;


a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,


b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,


c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.


3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Taşınmaz Satış Servisinde görülebilir.


4. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.


5. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.


6. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.


7.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.


Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/  Ankara  Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) Dahili:1216 İLAN OLUNUR.