09 / 08 / 2022

Antalya Aksu'da 1.6 milyon TL'den satılık tarla!

 Antalya Aksu'da 1.6 milyon TL'den satılık tarla!

T.C. Antalya 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, Antalya ili Aksu ilçesi Kemerağzı köyündeki tarlayı 1 milyon 685 bin 156,40 TL'den satışa çıkardı. Satış, 08 Ekim 2012 Pazartesi günü yapılacakVerilen ilan şöyle;


T.C. ANTALYA 6. (SLUH HUKUK MAH.)

2012/9 Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 Taşınmazın;

Tapu Kaydı : ANTALYA ili, AKSU ilçesi, Kemerağzı köyü, 13341 ada, 218 parsel, 18723.96 m*, Tarla

Özellikleri:Dava konusu parsel sulama tarım arazisi vasfında bulunmaktadır. Kemerağzı

köyüne yaklaşık 1500-2000 m. Turizm yoluna yaklaşık 600 m, denize 1000 m ve Antalya şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Parsel iç parsel konumundadır. Parsel içinde başak döneminde buğday bitkileri bulunmaktadır. Toprak kısmen tortul ana kayanın çeşitli fiziksel ve kimyasal olaylar sonucu parçalanması ile oluşmuş kısmen havzama üst seviyelerinden taşınarak gelmiş koyu kahverengi siyah renkli topraktır. Toprak killi-tın bünyede derin profile sahip geçirgen düz arazi üzerinde bulunmakta eğimi %0-l arasında değişmektedir. Taşınmaz içinde zirai ve inşai muhtesat bulunmamakta DSİ sulama kanalından sulanmaktadır.

İmar Durumu : Aksu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd.nûn 02/03/2012 tarih 460/1173 sayılı yazısında 13341 ada 218 parsel Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/02/2008 tarih ve 84 sayılı karan ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında l.dereede tarımsal niteliği korunacak alan kapsamında, ender tanm alanı olarak görülen alanda kaldığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunduğu bildirilmiştir,

1.Satış Günü 08/10/2Ö122. Satış Günü 18/10/2012

Satış Saati :14:00-14:10 -ArasıSatış Saati :14:00- 14:10 -Arası

Satış Yeri:Antalya Adliyesi 6 Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Muhammen Bedel: 1.685.156,40-TL Teminat: 337.031,28 TL

2Taşınmazın;

Taptı Kaydı : ANTALYA ili, AKSU ilçesi, Kemerağzı köyü, 13341 ada, 416 parsel,

12634.17 m2, Tarla

Özellikleri; Dava konusu parsel sulama tanm arazisi vasfında bulunmaktadır. Kemerağzı

köyüne yaklaşık 1500-2000 m. Turizm yoluna yaklaşık 600 m, denize 1000 m ve Antalya şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Parsel iç parsel konumundadır. Parsel içinin bu yıl nadasa bırakıldığı, boş bulunduğu görülmüştür. Bölgenin özelliğine göre her türlü kültür bitkileri yetiştirmeye müsaittir. Parsel: içinden eneıji nakil hattı geçtiğinden enerji nakil hattı altına çok yıllık ağaçsı bitkiler inşai muhtesat tesis etmeye müsait değildir. Parsel DSİ sulama kanalından sulanmakta parsele DSİ tahliye kanal yolundan ulaşılmaktadır. Taşınmaz üzerindeki toprak kısmen tortul ana kayanın çeşitli fiziksel ve kimyasal olaylar sonucu parçalanması ile yerinde oluşmuş, kısmen de havzasının üst seviyelerinden taşınarak gelmiş koyu kahverengi-siyah renkli topraktır. Toprak killi-tın bünyede derin profile sahip, geçirgen, düz arazi üzerinde bulunmakta eğimi %0-l arasında değişmektedir Taşınmaz içinde zirai vs inşai muhtesat bulunmamaktadır.

İmar Durumu : Söz konusu parselde Kadastro Kanununun 22/A maddesi uyarınca yenileme çalışmalannda parsel numaralarının değiştiği daha önce 565 nolu parsel iken 367 nota parsel numarası aldığı, 2 .385,80 metrekare bölümünün ifrazı ile 13341 ada 417 parsel adı altoda DSİ kanalı olarak tapuya kaydedildiği kalan 12.634,17 metrekarenin 416 parsel olarak tescil edildiği anlaşılmıştır. Aksu Belediyesi imar ve Şehircilik Müd.nün 02/03/2012 tarih 460/1173 sayılı yazısında 13341 ada 218 parsel Antalya Büyükşehir Belediye Meclîsinin 15/02/2008 tarih ve 84 sayılı katan ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım imar Planında l.dereede tarımsal niteliği korunacak alan kapsamında, ender tarım alanı olarak görülen alanda kaldığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1 /1000 ölçekli uygulama imar planı bulunduğu bildirilmiştir.

l.Satış Günü ;08/10/2012 2.Satış Günü :18/10/2012 Satış Saati :14:20 -14:30 - Arası

Satış Yeri:Antalya Adliyesi 6 Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Muhammen Bedel: 1.137.075,30-TL*

Teminat: 227.415,06 TL

Satış Şartlan ; 1-Satış, yukanda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artnmada tahmin edilen değerin yüzde 60’mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış ve paylaştırma giderlerim geçmek şartı ile ihale olunur . Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukanda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çtkanlacakür . Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacaklan toplamım, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artrnna bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40* ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmayaiştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20’si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpoteksahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki ..haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde

memurluğumuza bildirmeleri lazımdır . Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satışbedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İİKnun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki thale arasındaki faiktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6-Satıştapu kaydındaki tüm yükmümlüler ile birlikte yapılacaktır. İhaleye iştirak eden alıcılar şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin memurluğumuza başvurmalan gerekmektedir

Iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan

olunur

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİKm.126)Basın No: 49298


İlan için tıklayın!