16 / 08 / 2022

Antalya Döşemealtı'nda huzurevi ve bakım merkezi yaptırılacak!

Antalya Döşemealtı'nda huzurevi ve bakım merkezi yaptırılacak!

Döşemealtı Belediye Başkanlığı, Antalya Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde huzurevi ve yaşlı bakım merkezi yapılması işini ihaleye çıkarıyor. İşin tahmini keşif bedeli 4 milyon 886 bin 400 TL olarak belirlendi.İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPTIRILACAKTIR


Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU

Döşemealtı Belediye Başkanlığı'nın (İdare) mülkiyetinde bulunan, Antalya İli Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi 6.663,00 m² yüzölçümlü, 502 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde huzurevi ve yaşlı bakım merkezi yapılması işinin sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) suretiyle, teknik ve idari şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesi 30 yıl süre ile işletilmesi, süre sonunda Döşemealtı Belediyesine bakımlı ve çalışır vaziyette bedelsiz devredilmesi işini kapsamaktadır.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

İşletme hakkına konu olan tesislerin yaklaşık keşif bedeli 4.886.400,00 TL’dir. Yapım Bedeli bu bedeli aştığı takdirde lehtar idareden herhangi bir iddia etmeyecektir.

Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl irtifak hakkı bedeli) 35.000,00 TL+KDV (otuzbeşbinTL,+KDV) KDV’dır. Kira artışı; ikinci ve müteakip yıllardaki kira bedelleri Türkiye İstatistik kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranında arttırılarak tahsil edilecektir.

3 - İŞİN SÜRESİ

İrtifak hakkı süresi yapım süresi dahil 30 yıl olup bu süre ihale neticesi yapılacak olan sözleşmenin tapuya tescil tarihinden itibaren başlayacaktır.

4 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

4.1 - Geçici teminat

İstekliler, işin tahmini keşif bedeli 4.886.400,00 TL ile ilk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli 35.000.00 TL’nin yüzde üçü tutarındaki 147.642,00 TL’lik geçici teminat vereceklerdir. Yukarıda belirtilen geçici teminat tutarından daha az miktarda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

4.2. Teminat olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde sayılan değerler kabul edilir.

5 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

5.1. İşin ihalesi 26/11/2015 Perşembe günü saat 11:30’da Döşemealtı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

5.2. İstekliler teklif zarflarını 26/11/2015 günü Saat 11.00’a kadar Döşemealtı Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

5.4. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.

6 - İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI

İhale yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

7.1.1 - Kanuni ikametgâhı olması,

7.1.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

7.1.3 - Noter tasdikli imza sirküleri

7.1.4 - Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

7.1.5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

7.1.6 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

7.1.7 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

7.1.8 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7.1.9 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7.1.10 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, Ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.)

7.1.11 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale Üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN:

7.1.12 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

7.1.13 - İdari şartnamenin 16.1 Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

7.1.14 - İdari şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi,(ortak girişim halinde tüm ortaklarca imzalanan)

7.1.15 - Ülkemizde faaliyette bulunan huzurevi ve yaşlı bakım merkezi ile bakım merkezi işletenlerden son 5 yıl içinde bir yıllık kapasitesinin en az %20’si oranında yabancı vatandaşların kaldığına dair belge sunmak veya

-İleri yaş sağlık turizmi kapsamına girebilecek yabancı bir ülkede huzurevi ve yaşlı bakım merkezi işleten kuruluş ile işbirliği yapılacağına dair ön sözleşme veya bu kuruluşun istekli ile işbirliğine gideceğine dair taahhüdünü içeren yazısını sunmak veya

-Yabancı ülkelerde yaşlı bakımı kapsamında faaliyet gösteren sigorta şirketi veya acente ile işbirliği yapılacağına dair ön sözleşme veya sigorta şirketi veya acentenin istekli ile işbirliğine gideceğine dair taahhüdünü içeren yazısını sunmak,

(İstekli tarafından sunulan belgeler gerektiğinde idarece araştırılıp teyit ettirilecektir)

7.2. BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ

7.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.3.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.3.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.3.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.3.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.3.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.3.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.3.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.3.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.3.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.3.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.3.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.3.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.3.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.3.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.3.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.3.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.3.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.3.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.3.6. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.3.7. Şartnamenin 8.1.15 maddesinde istenilen, sigorta şirketi veya acentelerde alınacak yazılarda tasdik mecburiyeti yoktur. Bu belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur

8 - TEKLİFLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1. Şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanacak Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üstüne isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

8.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

8.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8.4. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8.5. Saat ayarında: Türkiye Radyo Televizyon (TRT) İdaresinin saat atarı esas alınır

9 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

9.1. İhale şartname ve ekleri Emlak Şube Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde görülebilir ve 2.000. TL karşılığında alınabilir

10 - Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.