18 / 08 / 2022

Apartman toplantısına katılmayanlar itiraz edebilir mi?

Apartman toplantısına katılmayanlar itiraz edebilir mi?

Apartmanlarda kanunen senede en az 1 kez toplantı yapılması gerekiyor. Kimi zaman malikler bu toplantıya katılmayabiliyor. Peki, apartman toplantısına katılmayanlar itiraz edebilir mi? İşte yanıtı..Apartman toplantısına katılmayanlar itiraz edebilir mi?

Apartmanlarda kanunen senede en az 1 kez toplantı yapılması gerekiyor. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtiliyor.  


Kat mülkiyeti kanununa göre, ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor. 


Peki, kat maliki olarak toplantı çağrısının elinize ulaşmadığını düşünelim. "Apartman toplantısına katılmayanlar itiraz edebilir mi?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Eline çağrı ulaşmayan kat malikler bu toplantıda alınan kararların iptal edilmesi için yasal süreç başlatabiliyor. Karara itiraz edilecek diğer durumlar şu şekilde sıralanıyor:


Karara itiraz edilecek durumlar:

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. 


Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

 

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

 

Apartmanda bir kişi kaç kişiye vekalet edebilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com