Apartmanda yönetim nasıl kurulur?

 Apartmanda yönetim nasıl kurulur? Apartmanda yönetim nasıl kurulur?

Apartman kanununa göre bir binada sekiz ya da sekizden fazla bağımsız bölüm olduğu takdirde, söz konusu apartmanda yönetimin oluşturulması zorunlu kılınıyor.Apartmanda yönetim nasıl kurulur?Apartmanda yönetim nasıl kurulur?

Apartmanda ilk kurul toplantısının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin esaslar, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. 


Kat mülkiyeti sahipleri için İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtiliyor.  


İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor.


Kat malikleri kurulunun, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanması gerekiyor. 


Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabiliyor.


Apartman yönetim planı


28.maddeye göre yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.4142 Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna  ve genel hükümlere göre karara bağlanır.


(Değişik: 13/4/1983 - 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.


Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.


Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.


Apartmanda aydınlatma sorunu nasıl çözülür?


Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com