18 / 08 / 2022

Arsa tevhid harcı 2015!

Arsa tevhid harcı 2015!

Tevhid, ifraz işleminin aksine birbirine bitişik olan birden fazla arsanın birleştirilmesi işlemine deniyor. Tevhid işlemi için ödenmesi gereken bedel her yıl yeniden belirleniyor. İşte, arsa tevhid harcı 2015!Arsa tevhid harcı 2015!

Tevhid, kelime anlamı olarak "birleştirme" kelimesine karşılık geliyor. Gayrimenkul sektöründe "Tevhid kelimesini anlamı; tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halinde birleştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. 


Tevhid işlemine konu olan taşınmaz mallar üzerindeki haklar ve mükellefiyetler, yeni oluşan taşınmazlara geçmiş sayılıyor. Arsa tevhid işlemi ile birlikte başka kişilere ait olan taşınmazlarda birleştirilebiliyor. 


İfraz ile mülk sahibi eğer birbiriyle sınırı olan arsaların tümüne veya sınırı kesinleşmiş birkaç arsaya tapu güvencesi altında sahipse bu arsaları birleştirirek tek bir arsa altında tapulandırabiliyor. Bu arsaları yeniden parçalamak istediğinde ise ifraz işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. 


Söz konusu işlemde,

aynı veya değişik kişilere ait taşınmaz malların birleştirilmesi ile mümkün. Tevhid işlemi kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile alınması zorunlu tutuluyor.


Burada önem teşkil eden bir diğer husus ise; birleştirilecek taşınmaz mallar üzerindeki haklar ve mükellefiyetler, yeni oluşan taşınmazlara geçmesi. 

Tevhid işlemi için gerekli belgeler:


•Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.

•Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu.

•Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.

•Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranır.


Tevhid harcı 2015!

a) Birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 4,55)


Arsa tevhit işlemi için neler gerekli?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com