Ataşehir'de 19 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ataşehir'de 19 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Ataşehir'de 19 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul 10.İcra Dairesi, İstanbul İli, Ataşehir Yukarı Dudullu'da bulunan arsayı 19 milyon 93 bin 300 TL'ye satışa çıkardı. İhalesi 15 Haziran 2016 günü gerçekleşecek.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ 2014/756 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Alaşehir İlçe, Yukarı Dudullu M aha İle/Mevki i, 26 pafta, 13584 Parsel No, 12.345,94 m2 yüz ölçümlü tapu kayıtlarında arsa olarak geçen yerinde ise yapılaşmanın olduğu görülen taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde tapuda malik olarak gözükmeyen kişilere ait binaların bulunduğu tespit edilmiştir. Bazı binaların belli bölümlerinin söz konusu arazi içinde kaldığı bu nedenle bu tür binaların değerlemesi yapılmamıştır. Plansız bir bölge oluşu üzerinde işgalcilerin varlığı gibi nedenler arazinin değerini düşüren etkenlerdir. Söz konusu gayrimenkul üzerine kurulu bulunan yapıların genelde gecekondu eklinde çoğunluğu tek katlı, yığma ve betonarme şekilde yapılar vardır. Söz konusu taşınmaz üzerindeki Yeşil Camlıca Sokağı 17 kapı numarası alan bina; tek katlı betonarme karkas sistemde yapılmış bir bina olup depolama alanı olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Bina 405 m2 yüz ölçümlüdür. Yeşil Camlıca Sokağı 15 kapı numarası alan bina; tek katlı yığma sistemde yapılmış bir bina olup konut olarak kullanılmaktadır. Bina 122 ın2 yüzölçümlüdür. Yeşil Camlıca Sokağı 13 kapı numarası alan bina; tek katlı yığma sistemde yapılmıştır. Bina 94 m2 yüz ölçümlüdür. Yeşil Camlıca Sokağı 11 kapı numarası alan bina; betonarme karkas sistemde iki katlı olarak yapılmış bin bina olup dernek lokali olarak kullanılmaktadır. Bina 178 m2 taban alanlı olup 356 m2 yüz ölçümlüdür. Yıpranma oranı 0,2 olarak kabul edilmiştir. Yeşil Camlıca Sokağı 9 kapı numarası alan bina; tek katlı yığma sistemde yapılmış bir binadır. Bina 104 m2 yüz ölçümlüdür. Yeşil Camlıca Sokağı 7 kapı numarası alan bina; tek katlı yığma sistemde yapılmış bir bina olup konut olarak kullanılmaktadır. Bina 129 m2 yüz ölçümlüdür.Yeşil Camlıca Sokağı 3 kapı numarası alan bina; tek katlı yığma sistemde yapılmış bir bina olup konut olarak kullanılmaktadır. Bina 133 m2 yüz ölçümlüdür. Aybay Sokağı 10 kapı numarası alan bina; Tek katlı yığma sistemde yapılmış bir binadır. Bina 84 m2 yüzölçümlüdür. Yeşil Camlıca Sokağı 2 kapı numarası alan bina; tek katlı yığma sistemde yapılmış bir binadır. Bina 104 m2 yüz ölçümlüdür. Ana taşınmaz mevcut haliyle satışa çıkartılmış olup, üzerindeki yapılar ruhsatsızdır. Taşınmaz arsa vasfındadır.Adresi: İstanbul İl, Ataşehir İlçe, Yukarı Dudullu Mahalle/Mevkii, 13584 Parsel

Yüzölçümü :12.345,94 m2

İmar Durumu : 1/5000 ölçekli, nazım imar planına uygun l/l000 ölçekli, planları onanmadan uygulama yapılamayacağı bu anlamı ile plan dışı bir durumda olduğu Danıştay 6. Dairesinin 21/12/2009 tarih ve E:2008/8893 K:2009/12447 sayılı kararı ile arsa düzenlemesinin iptaline ilişkin kararın kesinleşmiş olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca G22A04A2D pafta 0 ada 13584 parsel sayılı, 12.345.94 m2 yüz ölçümlü arsa niteliğinde yer, fonksiyon bilgisi plan dışı pozisyondadır.Kıymeti :19.093.300,00 TL

KDV Oranı :%18 

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 15/06/2016 günü 10:00 -10:10 arası

2. Satış Günü : 11 /07/2016 günü 10:00 -10:10 arası

Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYİ MEZAT SALONUSatış şartları:

I- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere i İanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/756 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/04/2016

Haber Posta Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul Ataşehir Yukarı Dudullu'da yer alan arsayı satışa çıkardı. 19 milyon 93 bin 300 liralık arsa ihale yoluyla satılacak. İhale tarihi ise 15 Haziran 2016. Posta