Bayrampaşa'da satış memurluğundan 1.9 milyon TL'ye satılık bina!

Bayrampaşa'da satış memurluğundan 1.9 milyon TL'ye satılık bina! Bayrampaşa'da satış memurluğundan 1.9 milyon TL'ye satılık bina!

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu; Bayrampaşa Sağmacılar'da yer alan binayı satışa çıkarıyor. Söz konusu binanın toplam bedeli 1 milyon 913 bin TL olarak belirlendi.İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu; Bayrampaşa Sağmacılar'da yer alan binayı satışa çıkarıyor. Söz konusu binanın toplam bedeli 1 milyon 913 bin TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 13 Ocak 2015 Salı günü saat 10.30 ile 10.40 arasında İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası'nda yapılacak. 


İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU - Evrak No: 2013/200 S


T.C. Örnek No: 27 İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


DOSYA NO : 2013/200. SATIŞ


GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI


İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN


Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı:


TAPU KAYDI :


İstanbul ili, Bayrampaşa, Sağmalcılar Mahallesi, Cicoz Çiftliği mevkii, Ada/Parsel:- / 12440, Yüzölçüm:232,02m2, Ana Taş. Nitelik:ARSA sayılı taşınmaz ihale edilecektir.


İMAR DURUMU : Bayrampaşa Belediye Başkanlığı' nın 20.12.2013 Tarih 4468 Sayılı yazısında Taşınmaz " 21.11.2005 tarih 1 / 1000 ölçekli Bayrampaşa Uygulama İmar Planında konut sahasında kalmakta olup, blok nizamdır. İrtifa h:12.50m. (4 kat'dır).. " Denilmektedir.


ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz " Bayrampaşa ilçesi, Kocetepe Mahallesi, 32. Sokak üzerinde olup, Şehir parnkı caddesine bağlantılı Akpınar Caddesine, 50. Yıl caddesine, Kocetepe Caddesine ve İstanbulun çevre yolları ile boğaz köprüleri güzergahlarına bağlantıda sorun yaşanmıyacak noktada bulunmaktadır. Ana Gayrimenkul istanbul ili, Bayrampaşa İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Şehir Parkı Caddesi, 32. Sokak üzerinde dış kapı numarası 3 olan kargir binadır. Ana bina bodrum kat + Zemin kat + 3 Normal kattan oluşan kargir yapıdır. Ana bina blok yapı nizamındadır. Ana binanın kapalı alanı toplamı 850,00m2 dir." Denilmektedir.


GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri 1.913.000,00.-TL.' sı (Birmilyondokuzyüzonüçbin.TL.) olduğu takdir edilmiştir.


KDV ORANI % 18 dir.


SATIŞ ŞARTLARI :


1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 13/01 /2015 SALI GÜNÜ saat 10.30.' dan - 10.40' a kadar, İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası ÇAĞLAYAN - İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 13/02/2015 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 13.02.2015 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce. ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2013/200. SATIŞ. Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstgpMİ^rfekmektedir. (IIK.Md.124 3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişy/^#ÇMralJ^âdellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi Internet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzcrın4eı^2S3kı%&bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan1 târöıS'W!^*MMn iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İIK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,%o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mündcrecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.


Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013 / 200 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 20.10.2014 


(İc.İf.K.126)


(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İhale ilanı için tıklayın