İstanbul 23. Satış Memurluğu'ndan Bayrampaşa'da satılık bina!

İstanbul 23. Satış Memurluğu'ndan Bayrampaşa'da satılık bina!

İstanbul 23. Satış Memurluğu, İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan 5 katlı binayı açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Taşınmazın toplam bedeli 454 milyon 895 bin TL olarak belirlendi.İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 5 katlı kargir bina, İstanbul 23. Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarıldı. Taşınmaz 9 Eylül günü açık artırma usulüyle ihale edilecek.


Kıymeti: 454.895.000,00 TL


Eyüp 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/04/2008 gün ve 2003/1040 esas 2008/398 karar sayılı ilanı ile İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi Sağmalcılar Mahallesi 8/5 pafta 17188 parselde kayıtlı 79,97 m2 miktarlı 4 bağımsız bölümden oluşan taşınmazın taksimi mümkün olmadığından bu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verildiğinden Taşınmazın tamamı açık artırma ile satışa çıkartılmıştır.


GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI EVSAFI : İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi Sağmalcılar Mahallesi köyyanı mevkii 17188 parsel sayılı 79,97 m2 miktarlı beş katlı kargir bina olduğu bildirilmiştir.


TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi Sağmalcılar Mahallesinde bulunan 17188 parsel sayılı İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi İsmetpaya mahallesi vardar sokak no: 16 adresinde bulunan taşınmazın çapına ve tapu kaydına uyduğunu, parselin 79,07 m2 alana sahip olup üzerinde 5 katlı kargir bir bina bulunduğu binanın zemine oturma alanının 68,00 m2 olduğu zemin kat ve normal katların her birinde birer daire olmak üzere 4 daire bulunduğu binanın dış cephesinin mozaik kaplı, cümle kapısının ferfoje demir doğrama katlar arasının çıkış merpenlerinin hazir mozaik basamaklardan yapıldığı, binanın çatısının açık teras şeklinde bitişik nizam yapıldığı, zemin kat 1 nolu daire, 1 .normal kat 2 nolu daire,2.normal kat3.nolu daire 3.normal kat4 nolu dairelerin 1 salon+1 hol+1 yatak odası+mutfak+ banyo wc mahalleri bulunduğu duvarlarının sıva+boyalı olduğu ıslak zeminlerinin seramik kaplı pencere doğramalarının PVC doğrama olduğu dairede doğalgaz mevcut olup doğalgazlı soba ile ısınmanın sağlandığı, 4 nolu dairenin pencerelerinin doğramalarının sadece ahşap olduğu taşınmazın bulunduğu bölgenin tüm kamu hizmetlerinden (elektrik Su,Kanalizasyon, doğalgaz, telefon vb ve ulaşım imkanlarının çok elverişli olduğu) altyapı hizmetlerinden faydalandığı bölgede konut amaçlı yoğun bir yerleşim alanının olduğu tesbit edilmiştir.


TAŞINMAZIN DEĞERİ: Satışa esas kıymet takdirine konu 5 katlı binanın yukarıda belirtilen halihazır durumu ve nitelikleri taşınmazın bulunduğu yer mevkii ve semt, rağbet derecesi ulaşım imkanları imar durumu taşınmazın kullanım amacı yapıda kullanılan malzemelerin cinsi kalitesi ve işçiliği yıpranma payı nazara alınarak 454.895,00.--TL olduğu tesbit edilmiştir.


SATIŞ ŞARTLARI: Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmaz ihalesi 09/09/2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 14.00.’dan -14.10’ a kadar İstanbul Adalet Sarayında İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu B 2 BLOK 3 KAT ÇAĞLAYAN - İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 07/10/2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.


Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50’ sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 07/10/2015 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi internet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032592) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2011/14 Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce İş bu dosya adına açılmış bulunan Vakıflar Bankası İstanbul Adliye Şubesi nezdindeki TR 92001500158007301401408379 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından T.C. Kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Sadece elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler ise Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.


Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,%o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda yazılı Taviz Bedeli, Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, iş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.


Başkaca bilgi almak isteyenlerin Kapatılan İstanbul 23 Sulh Hukuk Mahkemesi Eski Eyüp 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/14. SATIS sayılı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.02/04/2015