Bina çürük raporu kaç günde alınır?

Bina çürük raporu kaç günde alınır?

Binaya çürük raporu alınabilmesi için ilgili birimlere bir dilekçe ile başvuruda bulunulabiliyor.Peki bina çürük raporu kaç günde alınır?İşte bina çürük raporu alınma süreci..


Bina çürük raporu kaç günde alınır?

Bina çürük raporu ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılara veriliyor.Çürük binalarda bulunan çürük yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. 


Çürük raporu tespiti için taşınmaz sahiplerinden birinin başvuru ile  yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara çürük bina tespiti yaptırılabiliyor. Bu hususta için bir çoğunluk aranmıyor. Kat maliklerinin çürük raporu başvurusu yapabilmesi için bazı evraklar gerekli oluyor.Bina çürük raporu tespiti için gerekli belgeler aşağıda yer alıyor;


-Lisanslı Firmanın İl Müdürlüğüne Dilekçesi

-Malikin Talep Dilekçesi 

-Malikin Tapu Belgesi Sureti 

-Malikin Kimlik Belgesi Sureti 

-Güncel Tapu Takyidat Belgesi 

-Vekaletname (Malik Adına Vekaleten İşlem Yapılması Durumunda)

-Yapının A.R.A.A.D.NET’ten Alınacak İnceleme Formu 

-Emlak Vergisi Bina Bildirimi 

-Bakanlık Teknik Eğitimine Katılım Belgesi Sureti 

-Jeoloji-jeofizik Mühendislerinin Oda Kaydı ve Beş Yıllık Tecrübelerini Gösterir Belge (Zemin Etüd Raporu Hazırlanması Durumunda Gerekli)


Bina çürük raporu kaç günde alınır?


Belgelerle başvuru yapıldıktan sonra çürük olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması isteniliYOr.


Altmış gün içinde çürük binanın yıktırılıp yıktırılmadığı, Müdürlükçe mahallinde kontrol ediliyor ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunuluyor.


Belirtilen usullere göre süresinde yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildiriliyor. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlık tarafından yıktırılıyor.


Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi veriyor.Kentsel dönüşüm dilekçesi nasıl yazılır?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com