08 / 08 / 2022

Bolu'da 7 jeotermal ve doğal kaynak sahaları ihale edilecek!

Bolu'da 7 jeotermal ve doğal kaynak sahaları ihale edilecek!

Bolu İl Encümeni Başkanlığı tarafından Merkez, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde 7 jeotermal kaynak ile doğal mineralli su arama sahası 575 bin TL'ye ihale edilecek.JEOTERMAL KAYNAK İLE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR


Bolu İl Encümeni Başkanlığından:


Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeşiltepe Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 900 hektarlık alanda, Merkez İlçesi, Karacasu Beldesinde jeotermal kaynak arama sahasına ait 4181,45 hektarlık alanda, Göynük İlçesi, Çamlıca Köyü mevkiinde jeotermal kaynak arama sahasına ait 4617,01 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Bekdemirler Köyü mevkiinde jeotermal kaynak arama sahasına ait 1599,86 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Hacıhalimler Köyü mevkiinde doğal mineralli su arama sahasına ait 3000 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Karamurat Köyü mevkiinde doğal mineralli su arama sahasına ait 2758,31 hektarlık alanda ve Mudurnu İlçesi, Avdullar Köyündeki doğal mineralli su arama sahasına ait 3815,05 hektarlık alanda arama haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 4 adet jeotermal kaynak ile 3 adet Doğal Mineralli Su arama sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.


Bolu da 7 jeotermal ve doğal kaynak sahaları ihale edilecek!


İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - İhale dokümanının alındığına dair 500 -TL’lik banka makbuzu

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,

3 - Vergi Levhası (onaylı),

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 500.-TL’lik makbuz.

8 - Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.