30 / 06 / 2022

Bursa Orhangazi'de 59.9 milyon TL'ye satılık 9 gayrimenkul!

Bursa Orhangazi'de 59.9 milyon TL'ye satılık 9 gayrimenkul!

Orhangazi Belediye Başkanlığı, 9 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 59 milyon 935 bin 800 TL olarak belirlendi.Orhangazi Belediye Başkanlığı tarafından 59 milyon 935 bin 800 TL'ye satışa çıkarıldı. Taşınmazların ihalesi 12 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bursa Orhangazi de 59.9 milyon TL ye satılık 9 gayrimenkul!

1) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 9 adet gayr-i menkul 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2) Bu husustaki ihale 12.06.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı
odasında yapılacaktır.

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan
Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda
belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.

4) Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

5) Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi,
Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın
alınabilir.

6) Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde
Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

7) İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler
şunlardır:

1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır.)

3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,

4) Gerçek kişiler için;

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İkametgâh

c) İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye
yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküsü (Noterden)

5) Tüzel kişi olması halinde;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya
Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

b) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter
tasdikli belge

c) imza sirküleri

6) Şartname alındı makbuzu.

7) Belediye’ye borcu yoktur yazısı.

8) Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını
yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere
uygun olarak hazırlayarak 12.06.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Orhangazi
Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.