14 / 08 / 2022

Büyükçekmece Belediyesi 18 yıllığına düğün salonu kiralıyor!

Büyükçekmece Belediyesi 18 yıllığına düğün salonu kiralıyor!

Büyükçekmece Belediyesi düğün salonu kiralama işi ihale ediliyor. Ulus Mahallesi'ndeki düğün salonunun eksiklerinin de tamamlanmasının istendiği ihale 12 Şubat 2019 tarihinde yapılacak. Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından düğün salonu kiralama işi ihale ediliyor. Bu kapsamda Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu”  kiracı sıfatı ile 18 yıl süreyle irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle işletilmesi ihalesi düzenleniyor. Muhammen bedeli 5 milyon 37 bin 253,19 lira olarak belirlenen düğün salonu için ihale 12 Şubat 2019 tarihinde yapılacak. 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:
Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan, Belediyemiz mülkiyetinde olup, imar planlarında B.H.A. da kalan, Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu”, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı
b) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/İstanbul
c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68
2) İşin Adı ve Niteliği: “Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planlarında B.H.A. da kalan, Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu” inşaatının eksikliklerin projesine
uygun olarak Yüklenici tarafından tamamlanması suretiyle şartname eki yerleşim planında gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile 18 yıl süreyle irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle işletilmesi” işidir.
3) Muhammen Bedel:
a) Muhammen Yapım Bedeli: 5.037.253,19 TL (Beşmilyon Otuzyedibin İkiyüzelliüç Türk Lirası Ondokuz Kuruş)
b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz Türklirası) (KDV hariç)
4) Geçici Teminat:
a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 151.120,00 TL (Yüzellibirbin Yüzyirmi Türk Lirası)
b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 900,00 TL (Dokuzyüz Türk Lirası)
Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.
5) İhalenin Yeri ve Zamanı:
a)Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL
b)Tarih ve Saati: 12.02.2019 - 10:00
6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/ İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir veya 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 11.02.2019 - 17:00
8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü.
9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,
a)Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 
c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza
beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen
teklif mektubu (FORM:1)
f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim
beyannamesi vermesi. (FORM:2)
g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz
edilmesi.
h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
i) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge.
j) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat.
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM: 3)
k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
l) İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)
10) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur