Büyükçekmece Günışığı Konakları'nda 3.2 milyon TL'ye satılık villa!

Büyükçekmece Günışığı Konakları'nda 3.2 milyon TL'ye satılık villa!T.C. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Avcılar Uygulama Grup Müdürlüğü, İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi'nde bulunan Günışığı Konakları içerisinde yer alan D tipi villayı satışa çıkardı. 18 Ağustos Perşembe günü ihale edilecek taşınmazın bedeli 3 milyon 212 bin TL olarak belirlendi.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Avcılar Uygulama Grup Müdürlüğü,  İstanbul Büyükçekmece'de bulunan, Günışığı Konakları'nda yer alan D tipi villayı satışa çıkardı. 18 Ağustos Perşembe günü ihale edilecek taşınmazın bedeli 3 milyon 212 bin TL olarak belirlendi.


T.C. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Avcılar Uygulama Grup Müdürlüğü (Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü) Gayrımenkul Satış İlanı


2- Satışa çıkarılan gayrımenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilatı ve eklentileri, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi Karaağaç Köyü ,139 Ada 11 parsel 265.838,26 m² yüzölçümlü maliki Yalçın KARAMAN olan 265.838,26 metrekare tam hisseli D-Tipi Villa olarak kayıtlıdır.


3- Gayrımenkulün arttırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer, 3.212.000,00.- TL.(üç milyon ikiyüz on iki bin lira)


4- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı:


Artırmaya iştirak edeceklerin gayrımenkule biçilmiş rayiç bedel üzerinden %7,5 olan 240.900,00 -TL teminatın Büyükçekmece Vergi Dairesi veznesine yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecekler; 6183 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 1 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı Para, Bankalar ve Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedelle faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “ Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden yüzde 15 noksanı ile değerlendirilir.”


5- Gayrımenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat:


Büyükçekmece Vergi Dairesi Satış Komisyonu 18/08/2016 tarih ve saat 11:00 de


6- Gayrımenkul Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği ,


Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü icra-satış servisi


7- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği


İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü veznelerine ödenip Satış Komisyonuna ibraz edilecek.


8- Gayrımenkulün satışında verilen bedel, gayrımenkule biçilen rayiç değerin %75'ini (2.409.000,00-TL) bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok arttıranın taahüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatarak ve 7'nci günü aynı mahal ve aynı saatte Gayrımenkul en çok arttırana ihale edilir.


9- Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve okumuş sayılacaktır.