Çanakkale'de 5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çanakkale'de 5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale Cevatpaşa Mahallesinde yer alan gayrimenkulü 4 milyon 950 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale Cevatpaşa Mahallesinde yer alan taşınmazı 4 milyon 950 bin TL bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünden):

Çanakkale

Taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi,
No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında, Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda
yapılacaktır.
1- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- Taşınmaz satışından KDV alınmayacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi) ihale komisyonuna vermeleri,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını belirtir Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı
vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri,
Gerekmektedir.
4- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon
Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin
2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
6- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr - http://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.