15 / 08 / 2022

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir'deki 85 gayrimenkulü satıyor!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir'deki 85 gayrimenkulü satıyor!

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir ili, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Balçova ve Karşıyaka ilçelerinde yer alan 85 adet mesken nitelikli gayrimenkulü 29 milyon 165 bin TL'ye satıyor...İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından,  İzmir  ili, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Balçova ve Karşıyaka ilçelerinde yer alan 85 adet mesken nitelikli gayrimenkul satışa sunuldu. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 29 milyon 165 bin TL olarak belirlendi. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir deki 85 gayrimenkulü satıyor!

İzmir'in Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Balçova ve Karşıyaka ilçelerinde satışa sunulan meskenler için satış ihalesi 13 Ekim tarihinde saat 09:45'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir deki 85 gayrimenkulü satıyor!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir deki 85 gayrimenkulü satıyor!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir deki 85 gayrimenkulü satıyor!

1 - Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki binasının giriş katında bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. 
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
 İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4 - a) Toprak Mahsulleri Ofisi, PTT ile Milli Piyango İdaresine ait olan toplam 85 adet lojmanın satış işlemi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV'ye tabi olup, ihale bedeli üzerinden alıcıdan ayrıca KDV tahsilatı yapılacaktır.
     b)  Kanuni tapu alım ve satım harcı alıcı ve mülkiyet sahibi idareye ait olup, diğer her türlü vergi, resim, harçlar alıcıdan tahsil edilecektir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir deki 85 gayrimenkulü satıyor!

5 - (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
      (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
      (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
      (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 

6 - Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde öncelikli alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakla birlikte, ihale metninin 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 57 ve 60. sırasında yer alan konutlarda öncelikli alım hakkı bulunmamaktadır. Detaylı bilgi Konak Emlak Müdürlüğünden alınabilir. 

7 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

8 -  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.