Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden satılık 109 gayrimenkul! 

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden satılık 109 gayrimenkul! Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya ili, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde yer alan 109 gayrimenkulü satıyor...


Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Konya ili, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde yer alan 109 gayrimenkul satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 29 Mart tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek. 

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İlan metni: 

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 

İlan metni için tıklayın

1-Yukarıda özellikleri belirtilen 1 ila 109. sıradaki taşınmazların satışı, 110 ila 127. sıradaki taşınmazların  kiralaması, 128 ila 147. sıradaki taşınırların satışı   2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 148 nci sıradaki taşınmazın

irtifak hakkı tesis izni verilmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu)  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

(Konya Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No:2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)

2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3-Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

4-Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5-İrtifak Hakkı İzni verilecek taşınmazlar üzerinde "İmar planı ile getirilen/getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak  organize hayvancılık/hayvancılık " yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli izin verilecektir. Söz konusu taşınmazın imar durumları ilanda belirtilmiştir.

6-İrtifak Hakkı İzni verilecek taşınmazlar için, ileride lehine irtifak hakkı tesis izni verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil,ifraz, terk, tevhit ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, projelerin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin

yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak Ön İzin/İrtfak hakkı tesis izni ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedelin %20 si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süreyle ön izin verilecektir. (Ön izin bedeli, ihale bedelinin;

Birinci ve ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30, dördüncü yıl %40 'ı  olarak belirlenir.)

7-Hazine taşınmazları üzerinde  organize hayvancılık/hayvancılık faaliyeti kapsamında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için;
a-Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmi beş bin adet hayvan kapasitesinden az olmaması,
b-Bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yedi yüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması, gerekir.
c-Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.

8-Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

9-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

f) Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

10-103 ncü sıradaki taşınmaz mal   şartlı bağış yoluyla edinildiği için satış bedeli peşin olarak ödenecektir.

11-147. sıradaki hurda araçlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çıkarılan Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereğince, Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama Faaliyet belgesi olan işletmeler katılabilecektir. Satışı yapılacak taşınırlardan

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre cinsi "otomobil "olanlardan % 1, diğerlerinden % 18 oranında K.D.V. Alınacaktır.

12-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

14-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.