Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 27.2 milyon TL'ye satılık 9 gayrimenkul!

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 27.2 milyon TL'ye satılık 9 gayrimenkul!Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi, Ankara ili, Pursaklar, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde yer alan 9 gayrimenkulü 27 milyon 204 bin 200 TL'ye satıyor...


Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi tarafından,  Ankara  ili, Pursaklar, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde yer alan 9 gayrimenkul 27 milyon 204 bin 200 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 29-30-31 Mart tarihlerinde yapılacak.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İlan metni:

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Satılacak Taşınmazlar

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; karşılarında belirtilen Tarih ve Saatlerinde, Seymen ve Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda; Satılacak ve Kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı verilecek taşınmaz da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda. 

2- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) 
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, 
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. 

3- Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir. 

4- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi,talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık 1 kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 1 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir . 15. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. 

6- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. 

7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden
öğrenilebilinir.