31 / 03 / 2023

Cins değişikliği harcı 2015!

Cins değişikliği harcı 2015!

Tapuda yapılan cins değişikliği işlemi ile ilgili parselin var olan durumunun ve kullanım şeklinin tapu üzerinde de görünmesi sağlanıyor. Peki, cins değişikliği harcı 2015 ne kadar?Cins değişikliği harcı 2015!

Tapuda yapılan değişiklikler arasında bulunan cins değişikliği işlemi ile ilgili parselin var olan durumunun ve kullanım şeklinin tapu üzerinde de görünmesi sağlanıyor.


Bu işlemin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi akabinde tapu dairesine müracaat edilmesi; Tapuda gerekli harcın ödenmesi gerekiyor.


Cins değişikliği için gerekli belgeler:

- Cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,

- Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

- Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafı.


Cins değişikliği harcı 2015...

2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 202,00 TL 222,00 TL

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 286,00 TL 315,00 TL

2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 28,00 TL 30,00 TL


2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 795,00 TL 875,00 TL


2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 112,00 TL 123,00 TL


2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 52,00 TL 57,00 TL


2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 52,00 TL 57,00 TL


2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 


2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 52,00 TL 57,00 TL


Köy yerleşik alanlarında cins değişikliği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön