12 / 08 / 2022

Danıştay Başkanlık Kurulu'nda iş bölümü yapıldı!

Danıştay Başkanlık Kurulu'nda iş bölümü yapıldı!

Danıştay Başkanlık Kurulunun dava daireleri arasındaki iş bölümüne yönelik kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İmar, arsa ve arazi, ruhsat, çevre konularına hangi mahkeme bakacak?Danıştay Başkanlık Kurulunun dava daireleri arasındaki iş bölümüne yönelik kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni kurulan 16 ve 17. dairelere iş yükü çok olan dairelerden bazı görevler verildi


Danıştay Başkanlık Kurulunun bugünkü toplantısında aldığı Dava Daireleri arasındaki iş bölümü kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı. 


Buna göre, 2. Daire, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli kamu personeli hakkında uygulanan kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil mevzuattan, bu bakanlıklar ile bu bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan doğan ve Danıştay 11.,12. ve 16. Dairelerin görevleri dışında kalan işlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.


3. Dairede, ithalde alınan özel tüketim vergisi hariç özel tüketim vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularına, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularına, katma değer vergisiyle ilgili Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularına, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işlere bakılacak.


Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici diğer işlemlere karşı açılan davalar, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurular, katma değer vergisiyle ilgili Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurular 4. Dairede ele alınacak.


- İmar Kanunu 5. Daire


Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları ile Başbakanlık, Adalet, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere; diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli kamu personeli hakkında uygulanan mevzuat, özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuat, aile hekimliği ile ilgili personele ilişkin mevzuat ve kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay 2., 11., 12. ve 16. dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını 5. Daire, imar kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre, her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden, imar mevzuatından doğan ve 14. Dairenin görevleri dışında kalan işlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını da 6. Daire çözecek.


7. Daire, gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere, motorlu taşıtlar vergisine ve veraset ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını değerlendirecek, 8. Daire ise belediyeleri ilgilendiren mevzuattan, mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundan, iskan mevzuatından, maden, taş ocakları ve orman mevzuatından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından, öğrenci ve öğrenim işlerinden, öğretim elemanları disiplin ve özlük işleri dahil yükseköğretim mevzuatından, özel öğretim kurumları mevzuatından, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanundan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını ele alacak.


-Kamu görevlilerinin disiplin işlemleri-


Damga vergisine, emlak vergisine; köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanunu'na ilişkin davalar ile temyiz başvuruları, katma değer vergisi ve Bursa, İstanbul, İzmir, Sakarya Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularına 9. Daire bakacak.


10. Daire, vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve temyiz başvurularını, 11. Daire de kamu görevlilerinin parasal haklarına ilişkin işleri, resen emeklilik işlemleri dışında kalan emeklilik ve emekli sandığı mevzuatından kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını görecek.


12. Daire, kamu görevlilerinin, göreve alınma, adaylık ve disiplin işlemleri ile bu işlemlere dayalı tazminat taleplerinden, özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin düzenlemelerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili mevzuattan kaynaklanan ve Danıştay 16. Dairesinin görev alanına girmeyen davaları ve temyiz başvurularından sorumlu olacak.


13. Daire de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'dan, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'dan, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'dan, Şeker Kanunu'ndan, Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberleşme Kanunu'ndan, Evrensel Hizmet Kanunu'ndan, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'dan, Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun'dan, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dan, Sermaye Piyasası Kanunu'ndan, Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından, Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacılık Kanunu'ndan, Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan, Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'dan, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunu'ndan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve bu kanunlara tabi olmadığı belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan diğer ihalelerden, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'dan, Enerji Verimliliği Kanunu'ndan, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'dan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'den, doğan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.


-Çevre Kanunu


Çevre, Boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm mevzuatının uygulanmasından, imar kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden, afet işlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler 14. Daire çözecek.


15. Daire de 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'dan, diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatından, sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklarından, emeklilik ve Emekli Sandığı mevzuatı hariç sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatından, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'dan, tüketicinin korunması mevzuatından, silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan, karayolları trafik ve karayolları taşıma mevzuatından ve gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını değerlendirecek.


-Yeni kurulan daireler-


16. Daire'de, yüksek öğretim mevzuatı uyarınca yapılan düzenleyici işlemler hariç kamu personeli ile ilgili düzenleyici işlemlerden, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli tüm kamu personeli hakkında uygulanan mevzuattan, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi (657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç), görevden çekilmiş sayılma ve göreve son verme (resen emeklilik dışında kalan emeklilik işlemleri hariç) işlemleri ile disiplin cezası olarak tesis edilen meslekten çıkarma ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarından, kamu görevlilerinin resen emeklilik işlemlerinden, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerden, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklerin sınavlarına ilişkin olarak, sınav ilanından yeterlik sınavı sonrası, bu kadrolara atanma aşamasına kadar geçen sürece ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan ve Danıştay 11. Dairesinin görevleri dışında kalan davalar ile temyiz başvurularını görüşecek.


Devlet İhale Kanunu


Devlet İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemler, banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemler, mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuat, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'ndan, köy ve özel idareleri ilgilendiren mevzuat, sınır ve toprak edinme mevzuat, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca tesis edilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile bu iş yerlerinin geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemler, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, mülga Finansal Kiralama Kanunu'ndan, mülga Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'ndan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını da 17. Dairede ele alınacak.


AA