Dörtel Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Teknik Müşavirlik Müteahhitlik Anonim Şirketi kuruldu!

Dörtel Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Teknik Müşavirlik Müteahhitlik Anonim Şirketi kuruldu! Dörtel Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Teknik Müşavirlik Müteahhitlik Anonim Şirketi kuruldu!

Dörtel Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Teknik Müşavirlik Müteahhitlik Anonim Şirketi, Harun Özüdoğru, Burak Kaan Yılmazsoy, Zeynel Yıldız tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 29 Nisan'da kuruldu.Dörtel Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Teknik Müşavirlik Müteahhitlik Anonim Şirketi, Harun Özüdoğru, Burak Kaan Yılmazsoy, Zeynel Yıldız tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 29 Nisan'da kuruldu. 


Dörtel Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Teknik Müşavirlik Müteahhitlik Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Yasaların tarif ettiği her dalda ki mühendislik ve mimarlık faaliyetleri kapsamında; her türlü etüt, tasarım, projelendirme raporlama, uygulama, imalat ve mamul ticareti yapmaktır. Bu çerçevede Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile mühendislik yapıları ve yerleşim alanlarının tanziminde uygulama faaliyetleri ve proje hizmetleri yapar. Bu çerçevede Şirket: Mimari, statik, tesisat ve donanım projeleri, tadilat, röleve, restütisyon, restorasyon proje çizimleri ile bu projeler üzerinde tadilatlar yapar. Bunları uygulamaya koyar, proje yöneticiliği yapar. Belediyeler, Tapu Daireleri, Koruma Kurulları ve Vergi Daireleri gibi adları burada zikredilmemiş bilumum ilgili resmi ya da gayri resmi kurul ve kurumlarda her türlü inşaat izin, iskân ve ruhsat işlemleri yapar. Üç boyutlu modelleme çizimleri, peyzaj proje ve uygulamaları ve dekorasyon yapar. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılır. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapar veya başka bir firma ile birlikte yürütür. Maden sahaları ve meskûn alanlarda; Jeolojik, Jeoteknik, Jeofizik etütler ile Madeni ve Hidrolojik, Hidrojeolojik, Hidrotermal araştırmalar yapar, sonuç raporları ve haritalar üretir. Mevcut ya da müstakbel Maden alanlarında, arama, araştırma, sondaj ve incelemeler yapar, rezerv hesapları ile ön işletme ve işletme raporları üretir. ÇED raporları hazırlar. Her türlü yurt içi yurt dışı, deniz içi ya da deniz dışı, alt ya da üst yapı işleri ile iç ve dış dekorasyon inşaatları, taahhüt, hafriyat, nakliyat işleri yapmak. Kimyasal patlayıcılarla temel hafriyatı ve bina yıkım işleri yapmak. Bu çerçevede, Yaptığı yapacağı ve yapılan inşaatlarda kullanmak üzere her türlü iş makinesi, nakil vasıtaları ve bunların yedek parçalarının ile sarf malzemelerinin ithali, ihracı, dahili ticaretini yapar. Kiraya verir. Temel mühendisliği uygulamalarında, her tür iksa uygulamaları; vibreks kazık, fore kazık, mendeks kazık, mini kazık, ankraj, diyafram duvar, istinat duvarı, well point, zemin ıslah ve enjeksiyon işleri, püskürtme beton, beton ve bitümlü kaplama çalışmaları yapar. Kendi nam ve hesabına arazi edinerek, imar parselasyonları yapmak sureti ile arsa üreterek satar. Ürettiği bu tür arsalar ya da hâlihazırda mevcut arsalar veya kat karşılığı anlaşarak tasarrufu altına aldığı arsalar üzerine, binalar ve tesisler yapmak, yaptırmak, satarak ya da elindeki her tür gayrimenkulü kiraya vererek kazanç sağlar. Her tür gayrimenkul ile bilumum inşaat eleman ve malzemelerini, alır satar, imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapar. Yurt içinde ve yurt dışında; konut, hizmet binaları, sosyal tesisler, sanat yapıları, yol, su, baraj yapıları, sulama şebekeleri, orman ve ağaçlandırma çalışmaları, karayolu, demiryolu, orman yolları, iskele ve deniz yapıları vb. konularda inşaat, müteahhitlik, taşeronluk, mühendislik, müşavirlik, kontrollük, bilirkişilik, fizibilite araştırmaları ve gayrimenkul yönetim, mükellefiyet, kat irtifak ve kat mülkiyet tesisi, ifraz ve tevhit vb. organizasyon iş ve hizmetlerini yapar. Devlet ya da özel sektörde, faaliyeti ile ilgili açılan her türlü ihaleye katılarak, yükleneceği taahhüt hizmetlerini yerine getirir. Bu konularda her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile teknik müşavirlik, şantiye şefliği, TUS (teknik uygulama sorumluluğu) iş yönetimi, hesap uzmanlığı ve kontrollük hizmetleri yapmak. Bina güçlendirmesi, mantolama, yalıtım ve her tür restorasyon ve iyileştirme işlerini yapar. Kıyı ve deniz jeolojisi projeleri ve uygulamaları, zemin, su, sıcak su ve maden sondajlarını yapar. Kentsel dönüşüm kapsamında, yıkım ve yeniden yapım süreçlerinde; binaların dayanım ve hasar araştırmaları, tasarım, proje üretimi ve inşaat uygulamalarında yapılacak, her tür iş imalat, üretim ve hizmetler, yapmak. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büro işlerini yapmak. Her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrometri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işleri ile kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyon işlerini üstlenmek ve yürütmek. Her türlü projenin arazide uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. İmar, Harita Kadastro ve Tapulama mevzuatı danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerin tasdiki, bu projelerde tadilat. 


Dörtel Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Teknik Müşavirlik Müteahhitlik Anonim Şirketi adres: Üsküdar, Mimar Sinan Mahallesi, Hakimiyet-İ Milliye Caddesi, 25/4.