Dosya masrafı konut kredisi geri alma şartları!

Dosya masrafı konut kredisi geri alma şartları!


Bugüne kadar konut kredisi dosya masrafı ödeyen kişiler ödedikleri masrafları geri alınabiliyor. Ödenen tutarların geri iadesi için bankaya başvuru yapılması gerekiyor. Peki, dosya masrafı konut kredisi geri alma şartları neler?Dosya masrafı konut kredisi geri alma şartları!


Konut kredisi ve diğer ihtiyaç kredisi kullanan tüketicilerden talep edilen komisyon ve dosya masrafları Tüketici Derneklerinin girişimi sonucunda Yargıtayın aldığı karar ile iade ediliyor.


Kredi kuruluşlarının konut kredisi kullanan tüketicilerden farklı isimler altında dosya masrafı ve komisyon talep etmesine karşın Tüketici Dernekleri girişimleri doğrultusunda Yargıtay, bu hususu değerlendirerek 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/B maddesinde kredi kuruluşlarının talep ettiği masrafların ne olduğunun açık şekilde belirtilmesi gerektiği yönünde karar alındı. Ayrıca bugüne kadar alınan konut kredisi dosya masaraflarının iade edilmesi gerekiyor.Dosya masrafı konut kredisi geri almak için herhangi şart bulunmuyor. 


Bu şekilde keyfi olarak komisyon ve dosya masrafı alındığını düşünen tüketiciler, kredi kullandığı kuruluştan hangi masrafı neden istediğini, miktarlarının kendisine kalem kalem bildirilmesini isteyebiliyor. Ayrıca Bankaya yapılan ödemelerin dekontları doğrultusunda bir dilekçe ile ödenen masrafların geri ödenmesi mümkün oluyor. Bankaya verilen dilekçe örneği aşağıda yer alıyor;
Bankaya verilen dilekçe...


………………………….. Bankası ……………………… ili …………………………… şube müdürlüğüne


Konu: Kredi masrafları iadesi.


Bankanızın ……… numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.” Bu çerçevede;


1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin verilmesini,


2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini,


Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.


Saygılarımla,


…./…../2012


Ad, soyad, Adres:                                                                                            İMZA


2. HAKEM HEYETİ DİLEKÇESİ


T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)


Şikayet Eden :


Adres :


E- Posta&Telefon :


Şikâyet edilen :


Adresi :


Şikayetin parasal değeri :


Şikayetin tarihi :


Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… -


TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)


Açıklamalar:


1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde


………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.


2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği


bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )


3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)


4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir


(4077/6. Madde).


5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.


Sözleşmede;


a) Tüketici kredisi tutarı,


b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,


c) Yıllık faiz oranı,


d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,


e) İstenecek teminatlar,


f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,


g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,


h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,


Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan ………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.


6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir.


7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.


Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.


Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.


İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.


Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)Konut kredisi alma şartları nelerdir?Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com