Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 5 adet hidroelektrik santrali özelleştiriliyor!

Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 5 adet hidroelektrik santrali özelleştiriliyor!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bugünkü resmi gazetede verilen ilana göre Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri özelleştiriliyor. İhale 6 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilecek...
1 - T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Elektrik Üretim A.Ş. (“EÜAŞ”)’ye ait 5 adet (Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne) Hidroelektrik Santral bir bütün halinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

İhaleye gerçek kişiler, tüzel kişiler ve Ortak Girişim Grupları katılabilir. İhaleye katılabilmek için teklif verilecek Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

3 - Santraller için ayrı ayrı teklif verilemez. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez.

4 - İhale konusu Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı; 3.000.- (Üçbin) TL’nin,

- T.HALK BANKASI A.Ş.  Ankara  KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: TR 2500 0120 0945 2000 83 00 0006 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

- T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: TR 4000 01 00 1745 3877 5661 5738 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

- T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: TR 2200 0150 0158 0072 8755 06 67 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birine yatırılarak, “EÜAŞ’A AİT ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, Ortak Girişim Grubu ve/veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 30/05/2014 tarihinden itibaren temin edilebilecektir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Katılımcıların, ihale konusu Santrallere teklif verebilmeleri için yukarıdaki tabloda belirtilen ABD Doları tutarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

6 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak, en geç 06/08/2014 günü saat 17:00’ye kadar üzerinde; “EÜAŞ’A AİT ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Santrallerin işletme hakkının yurtdışında yerleşik taraflara verilmesi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve yabancı sermaye mevzuatına tabidir.

8 - İhaleye ilişkin diğer hususlar Santrallere ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.