Emeklilere KEY ödemesi var mı?

Emeklilere KEY ödemesi var mı? Emeklilere KEY ödemesi var mı?

3320 sayılı kanun gereğince işçi ve memurlara yapılan konut edindirme yardımı kapsamında emeklilere KEY ödemesi var mı? Emeklilere KEY ödemesi nasıl yapılır? İşte emekli KEY ödemeleri...Emeklilere KEY ödemesi var mı?

Konut edindirme yardımı (KEY) güncel listesine, Emlak Konut Gayrikenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin hazırladığı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesine www.keyodemeleri.com adresinden ulaşılabiliyor. Sorgulama T.C. kimlik numarası ile yapılabiliyor.


Peki, 3320 sayılı kanun gereğince yapılan konut edindirme yardımı kapsamında emeklilere KEY ödemesi var mı? Emeklilere KEY ödemesi nasıl yapılır?


Emekli KEY ödemeleri ile ilgili esaslar 3320 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde şu şekilde açıklanıyor:


T.C. EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİNE YAPILACAK YARDIM 

T.C. Emekli Sandığı Emeklilerine Yapılacak Yardım 

Madde 16 − 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre Emekli olanlardan Bağımsız Konutu bulunmayanlara, T.C. Emekli Sandığınca, bu Yönetmelikte belirtilen süre, miktar, usul ve esaslara göre yardım yapılır. 


İştirakçi iken Emekli olanlardan Bağımsız Konutu bulunmayanlara, iştirakçi bulundukları süre içinde fâydalandıkları yardım süresi ve miktarları dikkate alınarak bakiye süre için yardım, T.C. Emekli Sandığınca yapılır. 


Bu yönetmeliğin 7'nci maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. 


İştirakçi olmamakla birlikte 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre vazife malüllüğü aylığıbağlananlara, yardım, aylık bağlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren T.C. Emekli Sandığınca yapılır. Çalışanlardan emekli olanlar yardımdan yararlandıkları süreleri ve miktarları, yardımdan yararlanmamış iseler bu hususu, kurumlarından alacakları bir belge ile T.C. Emekli Sandığına bildirmek zorundadırlar. 


Yardımın Yatırılması, Bilgilerin Tutulması

Madde 17 − Yardım, T.C. Emekli Sandığınca emekli, adli malüllük ve vazife malüllüğü aylıklarının ödenmesi esaslarına göre aylık olarak tahakkuk ettirilerek, yardımın ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, T.C. Emekli Sandığınca toplu olarak Türkiye Emlak Kredi Bankasındaki "Memurlar ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı"na yatırılır. 


Adına yardım yapılan emeklilerin yardım süresine ve miktarlarına ait bilgiler T.C. Emekli Sandığınca tutulur. 


T.C. Emekli Sandığınca Yapılan Yardımın Finansmanı

Madde 18 − Bu Yönetmeliğin 17'nci maddesi uyarınca T.C. Emekli Sandığınca Emekliler adına yapılan yardımlar toplamı, Sosyal Yardım zammını ödeyen kuruluşlarca T.C. Emekli Sandığının yazı ile istemesi üzerine, bir ay içinde sandığa ödenir. T.C. Emekli sandığının ödeme istemi üzerine ödeme yapmayan kuruluşlarla ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 


BEŞİNCİ KISIM 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EMEKLİLERİNE YAPILACAK YARDIM 


Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklilerine Yapılacak Yardım 

Madde 19 − 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 991 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına göre, emekli olanlardan bağımsız konutu bulunmayanlara, Sosyal Sigortalar Kurumunca bu yönetmelikte belirtilen süre, miktar, usul ve esaslara göre yardım yapılır. 


Sigortalı bir işte çalışır iken emekli olanlardan bağımsız konutu bulunmayanlara, çalıştıkları süre içinde faydalandıkları yardım süresi ve miktarı dikkate alınarak bakiye süre için yardım, Sosyal Sigortala~ Kurumunca yapılır. 


Bu yönetmeliğin 7'nci maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. 


Emeklilik talebinde bulunan sigortalılar, yardımdan faydalanmış iseler sürelerini, yardımdan faydalanmamış iseler bu hususu, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirmek zorundadırlar. 


Yardımın Yatırılması, Bilgilerin Tutulması

Madde 20 − Yardım, Sosyal Sigortalar Kurumunca yaşlılık veya malüllük aylıklarının ödenmesine ilişkin esaslara göre aylık olarak tahakkuk ettirilerek, yardımın ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, Sosyal Sigortalar Kurumunca, toplu olarak Türkiye Emlak Kredi Bankasındaki "İşçiler ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı"na yatırılır. 


Adına yardım yapılan emeklilerin yardım süresine ve miktarlarına ait bilgiler Sosyal Sigortalar Kurumunca tutulur. 


Aylıkları Kesilmeksizin Çalışanlara Yapılacak Yardım 

Madde 21 − Sosyal Sigortalâr Kanunlarına göre aylık alanları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun değişik (3/IIC) Maddesi veya değişik (63/B) maddesine göre emekli aylıkları kesilmeksizin ve "Sosyal Güvenlik Destek Primi" ödenmek suretiyle sigortalı bir işte çalışmaları durumunda, bunlar adına yardım işverenlerce yapılır. 


Emekli Sigortalılar Yardımdan yararlanma şartlan bakımından, işçilerin yardımdan yararlanma esaslarına tabidirler. 


Ancak, (10)'dan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan emekli sigortalılar, işyeri dolayısıyla yardımdan faydalanamıyorlar ise, bunların adına yardım, ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca yapılır. 


Emekli sigortalılar, birinci veya üçüncü fıkra hükmünde belirtilen işyerlerinde işe başladıkları tarihi takip eden bir ay içinde, yardım uygulanması bakımından durumlarını yazılı olarak ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar. 


Sosyal Sigortalar Kurumunca Yapılan Yardımın Finansmanı

Madde 22 − Bu yönetmeliğin 19'ncu maddesi uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumunca Emeklilere yapılan yardımlar toplamı, aylık olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yazı ile bildirilir. 


Yapılan yardımlar toplamı, bu bildirimin yapıldığı ay içinde Hazinece, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir. 


ALTINCI KISIM 

SOSYAL SİGORTA SANDIKLARINCA EMEKLİLERE YAPILACAK YARDIM 


Sosyal Sigorta Sandıklarınca Emeklilere Yapılacak Yardım 

Madde 23 − 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20'nci maddesine tabii banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri birlik personeli sosyal sigorta sandıkları; statüleri gereği yaşlılık veya malüllük aylığı bağladıkları emeklilerinden kendi adına Bağımsız Konutu bulunmayanlara, bu yönetmelik hükümlerine göre yardım yaparlar. 


Statü hükümleri gereği çalışır iken emekli olanlardan bağımsız konutu bulunmayanlara, çalıştıkları süre içinde faydalandıkları yardım süresi ve miktarları dikkate alınarak bakiye süre için Yardım Sosyal Sigorta Sandıklarınca yapılır. 


Bu Yönetmeliğin 7'nci maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. 


Çalışanlardan emekli olanlarının, yardımdan yararlandıkları süreleri ve miktarları çalıştıkları işveren kuruluşlarca Sosyal Sigorta Sandıkları'na bildirilir. 


Yardımın Yatırılması, Bilgilerin Tutulması

Madde 24 − Yardım, Sosyal Sigorta Sandıklarınca, yaşlılık ve malüllük aylıklarının ödenmesine ilişkin esaslara göre aylık olarak tahakkuk ettirilerek Yardımın ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, Sosyal Sigorta Sandıklarınca toplu olarak Türkiye Emlak Kredi Bankasındaki "İşçiler ve Emeklileri Konut Edindirme 

Yardımı Hesabı"na yatırılır. 


Adına yardım ödemesi yapılan emeklinin yardım süresi ve miktarlarına ait bilgiler Sosyal Sigorta Sandıklarınca tutulur. 


Sosyal Sigortalar Sandıklarınca Yapılan Yardımın Finansmanı

Madde 25 − Sosyal Sigorta Sandıklarınca yapılan aylık yardım toplamı, yapılma tarihini takip eden bir hafta içinde ilgili İşveren Kuruluş veya kuruluşlara yazı ile bildirilir. Bildirim tarihini takip eden bir ay içinde ilgili işveren kuruluş ve kuruluşlar talep edilen yardım toplamını, Sosyal Sigorta Sandıklarına ödemek zorundadırlar.. 


İşveren kuruluşu bulunmayan Sosyal Sigorta Sandıklarına ait ödemeler, ilgili işveren kuruluşun tasfiyesini üstlenen kuruluşça yukarıdaki fıkra hükmüne göre yapılır. KEY Kanunu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com