Çukurova Balkon

Emlak vergisi matrahı nedir?

Emlak vergisi matrahı nedir? Emlak vergisi matrahı nedir?

Matrah, vergi borcunun hesaplanması için, vergi oranının tatbik edildiği ekonomik veya teknik miktar olarak tanımlanıyor. Peki, emlak vergisi matrahı nedir? İşte kanun esasları bu haberde...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Emlak vergisi matrahı nedir?

Matrah, vergi borcunun hesaplanması için, vergi oranının tatbik edildiği ekonomik veya teknik miktar olarak tanımlanıyor.


Vergi tarhı yapılabilmesi için vergi konusunun iktisadi bir değer veya sayısal bir ölçü olarak ifadesi gerekiyor. Gelir vergisinde, bir takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların net tutarı, iktisadi bir değer olan matrah türüdür. Aynı şekilde emlak vergisinde matrah, bina veya arazinin rayiç değeridir. 


Buna karşılık belli mal vergilerinde (bina inşaat vergisi, gümrük vergisi gibi), vergi borcu sayısal ölçülere göre hesaplanabilir. Halen bazı Afrika ülkelerinde uygulanan baş vergilerinde vergi matrahı, mükellefin kendisidir.


1319 sayılı Emlak vergisi

Emlak vergisinin matrahı

Madde 7 - (1610 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen şekli) Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir.


Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz.


Emlak vergisinin nispeti

Madde 8 - (4736 sayılı Kanunun 4/A maddesiyle değişen fıkra,Geçerlilik; 01.01.2002 Yürürlük; 19.01.2002)Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, (5281 sayılı Kanunun 43/4-b maddesiyle değişen ibare,Geçerlilik:01.01.2005,Yürürlük:31.12.2004) 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.


(4962 sayılı Kanunun 15' inci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 07.08.2003)Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, (5378 sayılı Kanunun 22' nci maddesi ile eklenen ibare Yürürlük; 07.07.2005) (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engellilerin (*), şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. (4962 sayılı Kanunun 15' inci maddesiyle eklenen cümle Yürürlük; 07.08.2003)Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.İlk yıl emlak vergisi ödenir mi?