09 / 08 / 2022

Erzincan Merkez'de 3.5 milyon TL'ye hizmet binası ve lojman!

Erzincan Merkez'de 3.5 milyon TL'ye hizmet binası ve lojman!

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Merkez'de yer alan kargir hizmet binası ve bahçeli lojmanı 3 milyon 500 bin TL bedelle 3 Eylül'de ihale ediyor...
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Erzincan Merkez'de 3 milyon 500 bin TL bedelle kargir hizmet binası ve bahçeli lojmanı 3 Eylül 2014 tarihinde ihale ediyor. Aynı gün İnönü Mahallesi Alpaslan TÜRKEŞ Gemi İş Merkezi 1. kat 54 No’lu İşyerinin kira ihalesi de yapılacak.İHALE


KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR


Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti İdaremize ait, İnönü Mahallesi Alpaslan TÜRKEŞ Gemi İş Merkezi 1. kat 54 No’lu İşyerinin kira ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

a - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait üzerinde kâgir hizmet binası, lojman ve bahçe bulunan Merkez Cumhuriyet Mahallesi 46 pafta, 54 ada 24 parsel no'lu 3009,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2 - Kira ve Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir." denilmektedir.

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kâgir hizmet binası, lojman ve bahçeye ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde)görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a - Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c - Tebliğe esas İkametgah belgesi,

d - İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

e - Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

f - Noter tasdikli imza sirküsü.

g - Vergi borcu olmadığına ilişkin belge,

h - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge,

j - Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

SIRA NO : 1

İLİ : ERZİNCAN

TAŞINMAZIN CİNSİ : İşyeri (Dükkan) 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO : I

BULUNDUĞU KAT : l. Kat 54 Nolu

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL TL. (KDV) HARİÇ : Aylık 600,00 3 Yıllığı Toplam 21.600,00

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL.: 648,00

İHALE TARİHİ: 03.09.2014

İHALE SAATİ: 10.30
SIRA NO: 2

İLİ : ERZİNCAN

İLÇESİ : MERKEZ

CİNSİ VE MEVKİ : Kâgir Hizmet Binası, Lojman ve Bahçe

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL TL. (KDV) HARİÇ: 3.500.000,00

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL.: 105.000,00

İHALE TARİHİ: 03.09.2014

İHALE SAATİ: 10.45


7172/1-1İhale ilanı için tıklayın