ESD Teknik Mühendislik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ESD Teknik Mühendislik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ESD Teknik Mühendislik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Ethem Doğruer tarafından kuruldu.


ESD Teknik Mühendislik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Ethem Doğruer tarafından kuruldu.


ESD Teknik Mühendislik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Ulusal ve uluslar arası tüm yetkili kuruluşlar tarafımdan yayınlanarak yürürlüğü konulan standart, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ürün belgelendirmelerini yapmak, ürünlere ait test, deney, analiz kontrolleri, gözetim hizmetleri, muayene, uygunluk kontrolleri vb. faaliyetleri yapmak ve raporları ve sertifikalarını düzenlemek. 2-Her türlü kontrol, test, deney, muayene vb. laboratuarları kurmak, işletmek, bu gibi işlemleri başkalarına yaptırmak. bunlarla ilgili aracılık yapmak ve eğilim hizmetleri vermek. 3-Her türlü yasal mevzuata uygun ve yasal izinler alınmak koşulu ile iş yerlerinde yapılması gerekli ağır makine, vinç, asansör, caraskal, buhar kazanları, katı ve savı yakıt kaloriferleri, basınçlı kaplar, kaldırma makineleri, bura gazı emisyon ölçümleri, Lpg gaz kullanan motorlu araçlarda sızdırmazlık raporu ve diğer konusuna giren makine ve teçhizatların kontrolü. Trafik Kanunu, Belediye Kanunu, İş Kanunu yönetmelikleri tüzük ve tebliğlerine göre işçi sağlığı ve İş güvenliği açısından periyodik olarak yapılması gereken tüm kontrollerde makine mühendisliğinin gerektirdiği hizmetlerin sunulması ve yapılması, yaptırılması ve tüm bunlara ilişkin verilmesi gereken rapor ve belgelerin düzenlenmesi. 4-Her türlü yasal mevzuata uygun ve yasal izinler alınmak koşulu ile İş Kanunu yönetmelikleri tüzük ve tebliğlerine göre işçi sağlığı ve İş güvenliği açısından periyodik olarak yapılması gereken tüm kontrollerde elektrik mühendisliğinin makine mühendisliğinin getirdiği hizmetlerin sunulması ve yapılması, yaptırılması ve tüm bunlara ilişkin verilmesi gereken rapor ve belgelerin düzenlenmesi 5--Basınçlı kupların, kazanların, makine tezgah ve tesisatların, kompresörlerin taşıyıcı araç ve gereçlerin. elektrik tesisatı ve paratoner ile topraklama tertibatının , kaldırma makinelerinin testleri, fenni muayene ve teknik kontrollerini yapmak. 6-Yurt içi ve dışında, resmi ve özel kuruluşlar ile şahısları karşı her nevi makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği hizmetlerinde bulunmak, proje ihalelerine katılmak ve taahhütlerde bulunmak, resmi ve özel kurumlarda ortaklık kurmak. 7-Her türlü yönelim sitemi standartlarına göre ve Ürün belgelendirmesi direktif standartlarına göre denetim, gözetim, belgelendirme ve muayene faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yurt işi ve yurt dışı akreditasyon kurumlarından akredite olmak, onaylanmış kuruluş olmak ve yetki almak. 8-Her türlü ölçme ve ölçümleme cihazların kalibrasyonlarını yapmak, kalibrasyon raporlarını düzenlemek, kalibrasyon sertifikası vermek. Bu cihazların yurt içinden ve yurt dışından teminini, satın alınmasını, üretilmesini ve ürettirilmesini sağlamak. yurt içinde ve yurt dışında ölçme ve kalibrasyon laboratuarları ile ilgili her türlü ihalelere iştirak etmek, temsilcilik vermek veya temsilcilik atmak. 9-Personel belgelendirmesi yapmak, bu amaçla sınav düzenlemek, sertifika vermek ve bu alanlarda eğitim hizmeti vermek. 10-Yukarıda belirtilen konularla ilgili her türlü belgelendirme ve genel katılıma açık eğitim faaliyeilerini yürütmek. Bu korudu kamu ve özel sektörde açılacak ihalelere iştirak etmek, ihale almak. aldığı ihaleleri başkasını devir etmek almak. 11-Ulusal ve uluslar arası gözetin ve denetimleri yapmak, ulusal ve ulurlar arası ihalelerde teknik kontrol ve mühendislik hizmetleri ile ilgili her türlü ihalelere iştirak etmek, temsilcilik vermek ve temsilcilik almak. 12-Marka tescili pateni tasarım hizmetleri yapmak, kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarını yapmak, marka oluşturmak, katalog reklam tanıtım hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili her türlü aracılık komisyonculuk ve iş takiplerini yürütmek. 13-Şirket ilgili isim hakkı, telif hakkı, teknik bilgi sözleşmeleri yapabilir. 14-Şirket yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara ortaklıklar tesis eder, kurulu veya kurulacak ortaklıklara iştirak eder, şirketlerden hisse alır, aracılık yapmamak sureti ile bu hisseleri devreder. 15-Şirket piyasa araştırması yapar ar-ge faaliyetlerini yürütür. Pateni hakkına alır ve satar. 16-Şirket alacak ve borçlarını teminen her cina şekil ve derece ve sırada ipotek verilmesi, ipotek alınması, devir ve ferağ, edilmesi, temlik edilmesi, menkul ve gayrimenkul malların haczi, rehinli mülkiyeti muafazası , alım ve satım yapılması. bunların devir ve temlik edilmesi. 17-Şirket dilediği üçüncü ve gerçek kişilerin kullandığı veya bundan sonra kullanacakları her türlü krediler nedeniyle veya sair sebeplerle, asaleten veya kefalete doğmuş doğacak bilumum borçlara adi veya müşterek borçlu mütesessil kefil sıfatıyla ve dilediği bedel üzerinden kefil olmaya, bu amaçla kredi veya kefalet sözleşmelerini ve ödeme planlarını imzalamaya yetkilidir. 18-İç ve dış piyasalarda uzun ve orta kısa vadeli borç almaya aval ve kefalet kredileri temin etmeye ve gerekliği taktirde şirketin menkul ve gayri menkullerini rehin ve ipotek etmeye ve şirkete ail gayri menkulleri kedi lehine veya üçüncü şahıslar veya şirketler lehine ipotek verebilir. 19-Şirket her türlü menkul, gayrimenkul hakları iktisap etmek. almak, satmak, başkalarına menkul ve gayrimenkul mallar üzerime şirket lehine ipotek tesis etmek, tescil etmek veya bunlar üzerinden her türlü haklar iktisap etmek. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:  Şeyhli Mah. Molla Gürani Cad. No:25 A Pendik