Esenler rezerv alanı güvenli konutlara kavuşuyor!

Esenler rezerv alanı güvenli konutlara kavuşuyor! Esenler rezerv alanı güvenli konutlara kavuşuyor!

Afet riski taşıyan konutların transfer edileceği alan olan Esenler rezerv alanı parklar, millet bahçesi ve yatay mimaride güvenli konutlara kavuşuyor.Esenler Belediyesi, bazı basın organlarında çıkan ''Esenler Kuzey (Topkule-Baştabya) Rezerv Yapı Alanı İmar Planları’na yönelik çeşitli asılsız iddia ve ithamlar''larla ilgili açıklama yaptı. Belediye, afet riski taşıyan konutların transfer edileceği alan olan Esenler rezerv alanının parklar, millet bahçesi  ve yatay mimaride güvenli konutlara kavuştuğunu kaydetti.

Esenler Belediyesi Basın Danışmanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Esenler'de donatı alanında kalan ve riskli durumdaki yaklaşık 40 bin konutun ve mücavir ilçedeki aynı durumdaki konutların transferinin sağlanacağı, Türkiye'nin en büyük millet bahçesini de kapsayan proje ile ilgili gerçek bilgiler şu şekilde:

REZERV YAPI ALANI İLAN EDİLDİ

Mülkiyeti Esenler Belediyesi'ne ait olan, Esenler Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 29.04.2015 tarihli Ana Protokol ve Ek Protokoller imzalanmış ve bu doğrultuda Tem Otoyolu kuzeyinde bulunan söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15.11.2012 tarih ve 17687 sayılı olurları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Esenler meskun alanda bulunan imar ve mülkiyet problemlerinden dolayı son derece riskli yapılarda ikamet edenlerin transferi ve mevcut riskli yapıların bertarafı amacıyla 6306 Sayılı Yasa kapsamında kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Esenler Rezerv Alanın ilk etabı olan Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanında ilk etap yatay mimarideki konutların inşası tüm hızıyla sürüyor.

Habere konu olan Esenler Kuzey Rezerv Alanda inşa edilecek olan konut ve ticari birimler de Esenler meskun alanda bulunan riskli durumdaki yapıların transferi amacıyla kullanılacaktır. Hiçbir mühendislik hizmeti almadan yıllar önce inşa edilen ve olası bir depremde büyük tehlike arzeden bu konutların bulunduğu alanlar, mevcut imar planı hükümleri doğrultusunda donatı (yeşil, yol, eğitim, kültürel tesis, park vb.) olarak kullanılacak. Dolayısıyla meskûn alandan transferi gerçekleştirilecek riskli binalardan arındırılacak bölgeler yeni yapılaşmaya açılmayarak kamusal alan olarak halkımızın hizmetine sunulacaktır ve yaklaşık 1.5 milyon metrekare yeşil alan açılacaktır. Böylece Esenler'de yaklaşık 40 bin güvensiz konutta yaşayan 200 binin üzerindeki bir nüfus, daha güvenli ve konforlu konutlarda hayatlarını sürdürmüş olacak.

İlgili kanun (3194 Sayılı İmar Kanunu) hükmü gereğince Esenler Kuzey (Topkule-Baştabya) Rezerv Yapı Alanı’nın yüzde 55’inin konut, ticaret, turizm,  vb. yerleşim alanlarına yönelik kullanma imkanı olmasına rağmen  askıya çıkarılan imar planlarında alan bütünün yalnızca yüzde 38’i (2.788.562 metrekare) konut ve ticaret alanı olarak ayrılmıştır. Ticaret ve turizm alanı olarak ayrılan alan büyüklüğü ise yalnızca 46.305 metrekare olup planlama alanının yüzde 0.64’ünü oluşturmaktadır. Ayrıca alan bütününde tüm yapıların oturacağı taban alanı planlama alanı bütününün en fazla yüzde 23’ünü kapsamaktadır.

YÜZDE 77'Sİ YEŞİL ALAN

İlgili haber metninde askıya çıkan Esenler Kuzey Rezerv Yapı Alanı İmar Planı’nın mevcut İstanbul Çevre Düzeni Planı'na aykırı olduğu belirtilmektedir. Oysaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan Esenler Kuzey Topkule-Baştabya Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nde “Kentsel Gelişme Alanı” olarak belirlendi.

Gazete haberinde, alanın yalnızca 583.402 metrekaresinin park alanı olarak ayrıldığı belirtilildi. Oysaki Planlama Alanının yüzde 8'i (583.402 metrekare) Park, yüzde 20'si (1.443.583 metrekare) rekreasyon (Millet Bahçesi) ve yüzde 5.2'i (375.815 metrekare) ise ağaçlandırılacak alan olarak toplamda 2.402.800 metrekare yani planlama alanının yüzde 33.3’ü yalnızca yeşil alan olarak tüm İstanbulluların aktif kullanımına sunulacak. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi burada yer alacak, Esenler ve komşu ilçeleri başta olmak üzere tüm İstanbullular buradan istifade edecekler. Ayrıca konut ve ticaret alanlarında bulunacak yapılaşmamış yeşil alanlar da eklendiğinde toplam yeşil yüzey oranı 5.550.976 metrekareye yani planlama alanı toplamında yüzde 77’ye ulaşacak. Yapılaşmış alanlar ise en fazla 1.658.083 metrekareye yani planlama alanı toplamında en fazla yüzde 23’e ulaşabilecek.

Söz konusu haberlerde “Toplamda yaklaşık 14 milyon metrekare inşaat yapılacaktır” deniliyor. Bu bilgi de yanlıştır. Planlama alanı bütününde belirtilen yapılaşma şartları ile en fazla 4.344.204 metrekare toplam inşaat yapılabiliyor. Ayrıca planlama alanında bulunan konut ve ticaret alanları toplamında ortalama net emsal 1.45 olup planlama bütünü baz alındığında ise emsal değeri 0.60’ya kadar iniyor.''

Esenler rezerv alanı için yeni imar planı değişikliğine onay!