Eskişehir'de 22.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Eskişehir'de 22.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Eskişehir Tepebaşı'nda yer alan gayrimenkulü 22 milyon 500 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Eskişehir Tepebaşı'nda yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 22 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur. 

Eskişehir

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin:
Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi), nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi, Şartname alındı makbuzu,

Eskişehir

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini, Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini, Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile
Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri
İlan Olunur.